Friday, 23 September 2016

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၉)ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔ေသာ အရွင္ထာဝရ(ေနာ္ေဝ) ၏ သ၀ဏ္လႊာ။ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၉)ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔ေသာ အရွင္ထာဝရ(ေနာ္ေဝ) ၏ သ၀ဏ္လႊာ။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ေရႊ၀ါေရာင္ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား အားလုံးကုိ (၉)ႏွစ္ေျမာက္ ေရႊ၀ါေရာင္ ႏွစ္ပတ္လည္မွာ ႏႈတ္ဆက္ သ၀ဏ္လႊာ ပါးခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
(၁) ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း အသက္စြန္႔လွဴခဲ့ၾကသည့္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ က်ဆုံးခဲ့ၾကသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအားလံုးကုိ အေဝးတစ္ေနရာမွ ဦးစြာပထမ ဦးညြတ္ အေလးျပဳအပ္ပါသည္။
 (၂) ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရ တစ္ရပ္ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔အစိုးရ ၏ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မိမိတို႔ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာေတာ္မ်ားက ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ဝန္းရံေထာက္ခံရင္း ျပည္သူ႔အစိုးရအား ႏိုင္ငံေရးအရ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး တို႔ကို ခုတံုးလုပ္၍ အမ်ိဳးသားေရး တလြဲလႈံ႕ေဆာ္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဟူသမွ် တစ္ခဲနက္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ် ဆန္႔က်င္ၾကဖို႔ရာ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
(၃) ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလက မိမိတုိ႔ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ား ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ အခ်က္(၅) ခု အနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ လက္ရွိျပည္သူ႕အစုိးရလက္ထက္တြင္ လည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ရာ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုဖို႔ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးတြင္ လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ၊ လူအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္အညီ လူအခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္းေကာင္း ေတာင္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။ အားလုံးကုိ ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္ အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)

Today, I received a message from my friend, Ashin Htavara, one of the leaders of the Saffron Revolution, asking me to share his address at the World Alliance of Religions’ Peace Summit Seoul:


Today, I received a message from my friend, Ashin Htavara, one of the leaders of the Saffron Revolution, asking me to share his address at the World Alliance of Religions’ Peace Summit Seoul:
"Distinguished guests, brothers and sisters, ladies and gentlemen, I am very happy to be with you here in Korea today and have a great opportunity to share with you for peace.
Peace is a very beautiful: if there is no peace, there is no beauty. So Peace is needed today and always for all of us in the world.
The world becomes more and more crowded, but man becomes increasingly isolated and lonely. The world is still in a state of chaos, lacking of peace and real happiness. So we are living today in a world torn between despair and hope.
Peace is always obtainable. The peace which we all desire, peace in our hearts and in our minds, peace between neighbours and among nations, is not a miracle. The way to peace is not only through prayers and rituals.
Peace is the result of man’s harmony with his or her fellow beings and with his or her environment. It can only come about as a result of a reconstruction of thought, feeling and action by means of the spirit of fellowship and friendship and that is the duty of all mankind.
Mutual understanding and sincerity are lacking very badly. One man cannot trust another today. To establish peace among mankind, each and everyone must first learn to practice the ways leading to the extinction and eradication of hatred, greed and delusion which are the roots of all evil forces.
Ladies and gentlemen, Peace cannot exist together with hatred, peace cannot exist together with greed, and peace cannot exist together with delusion.
Peace can be established by eradicating hatred, greed and delusion. There is a lot of hatred today in this world. Hatred creates war and violence, anger creates war and violence and ignorance creates war and violence. That is why hatred should be replaced with loving-kindness, greed replaced with generosity or with detachment, and delusion replaced with wisdom.
We need peace very badly in the world today. Every moment of peace has a tremendous effect on the mind. Peace of mind, no matter how momentarily, is of great value. And peace is obviously not confined to any one country or any particular religion or any particular nation or race. It is universal.
That is why, please Do Not say that this religion is peace, that religion is peace, my religion is peace, your religion is peace.
No! Peace is only one kind, not many.
So, please say that Peace is my religion. There is no evil in wanting peace. Peace is not harmful to oneself and others.
Thank you. May Peace prevail in every corner of the world. Thank you."
Ashin Htavara (Norway)

Tuesday, 12 July 2016

A message from my friend, Ashin Htavara, one of the leaders of the Saffron Revolution:

A message from my friend, Ashin Htavara, one of the leaders of the Saffron Revolution:
"11th July 2016
Distinguished and honourable guests, ladies and gentlemen, Good morning.I am Ashin Htavara (General Secretary), a member of the All Burmese Monks Representative Committee.(ABMRC)for justice and peace, World.
First of all, allow me to thank you all for honoring me this opportunity to present few words on the subject of “Responsibility to protect in the light of Buddhists Religious tradition”. Thank you all.
Before I start, I have a request of you all: please allow me to explain briefly about Buddha’s teachings, Buddhism and Buddhists Religious Traditions.
As you all have known, Buddha was delivering his teachings before the time of writing. Over two thousand, 2,500 years ago. So, it is very important to learn by heart, and by reciting, in the early centuries of Buddhists tradition. Please consider how easily distortable and variable it could be for an interpretation of the teachings.
Since the teachings themselves are distortable, the traditions themselves are easily distortable . That is why we have so many different practices and traditions in the light of Buddhism.
Now, Buddhism is facing abgreat distortion: Picturing Buddhism as a terrorist religion. I hope this presentation may answer the true color of Buddhism and its responsibility to protect it’s true value. For the protection of peace, nature, people and all the creatures from extinction from such distortions.
What is the true value of Buddhism?
Loving all beings, living or non living, believers as well as non believers, of the infinite-verse. Allow me to say. Not only a universe, nor a multi-verse, but the whole eternal infinite-verse. In short “Universal Love”.
As you are all familiar with the Christian teaching, “God is Love”, Buddhism’s true value is that kind of love for all. As Islam teaches: "Love for all; hatred for none”. Moreover, Buddha never taught to differentiate non-believers from believers.[It could be learned clearly in the famous Maha Parinibanna Sutra]. As the Baha’I teaching, “Oneness of mankind”.
In fact, He encouraged to have doubt[In Kalama Sutra]. He urged not to trust Him even. But He urged to simply practice. To get what you want, you must do something. Nothing will get nothing, except misery. If you want peace, you have to practice accordingly.
You don’t need to trust in the beginning. You will have trust on your practice. When you trust yourself and what you are doing, you get what you really wanted, and you will trust His teachings and Him.
Now, it is time to discuss what you or we, really want from this convention.
Allow me to suggest what we should want: Ways and Means to protect this world, the people and the environment from extinction and crisis.
Why?
We are facing an escalating danger, I believe.
Greed and selfishness of the Powerful Communities; Political, Military, Financial, Academic, Ideological, Religious and so on. Because of advancement of the science for better living and the cost of a standard of living. These things are driving people mad or crazy. It makes them an easy target for selfish and greedy extremists. Please consider, carefully.
To protect from such extremism should be the objective of all religious leaders. Allow me to say:
Buddha never encouraged extremism. In fact He encouraged moderacy, leniency, avoiding extremes and the Eight Fold Path as his most valued teaching. So, Buddhist traditions taught Buddhists to be lenient, avoiding extremes, to be be patient and tolerant.
But, human beings are easily corruptible. We should all keep this in mind. Without proper guidance, policing or coaching, the human mind likes to dwell on stupid and bad things. To keep people’s minds from straying from good deeds, it is very important for the religious leaders to steer their followers’ away from bad thinking towards the right direction; every moment, every action and every movements. That is the responsibility of the religious leaders. To protect their followers from straying away from good deeds.
Ladies and Gentlemen, Distinguished and honourable guests, Buddhism has many teachings regarding how to practice your mind to be on the right track all the time. Buddha told his disciples that there were many ways to achieve peace. He Himself has taught many methods, too. So, I believe there might be many teachings in every religion about training the mind to achieve peace . The importance is for religious leaders to find them and select the most suitable for their followers. We should avoid extremes as all religions taught.
No religion should embrace extremism.
I, as a Buddhist, believe:
Only the selfish and greedy religious/ political leaders embrace extremism. Please allow me to remind you all.
To end my presentation, I'd like to point out that it is our responsibility as the citizens of this world to protect it from extinction. Extinction caused by the human beings is inevitable and approaching faster, if we don't neglect religious and political extremism. As one of the Buddhists Religious Leaders, I am helping the spread of “Avoiding of Extremes” and “Building Love” in my country. Especially among the Five Major Religions; Hinduism, Buddhism, Christian, Islam and Baha’i. Here, I brought the Teachings of those five religions, regarding “Love”. One important step is “Building Love among Religions”. To prevent the extinction of peace, people and the environment. Regardless of religion, belief, race, skin color, gender or citizenship. I wish for all to have the same thinking.
Indeed, Buddhists do not follow a religion. It is just as it is.
Thank you for your kind attention.
Have a nice day.
Ashin.Htavara (General Secretary)
All Buemses Monks Representative Committee. (ABMRC)

Wednesday, 6 April 2016

Ashin Htavara September 26, 2007 Bloodshed at Ground

September 26, 2007
Bloodshed at Ground
            Some sixty military tracks surrounded in circle the Shwedagon Pagoda that day. The troops barricade the Pagoda and the Bronze Image with cables deterring to enter the places. We had seen them in their readiness to attack us with their shields and batons.
            We had faced with formal uniformed soldiers, guards holding shields and bamboo-sticks, and government thugs accompanied with well known the USDA members who were taking places to deter before us.
            ‘It’s dangerous for us today, we’ve to move,’ a monk led me to other place, saying, the Bronze Image was blocked. Come on, Ashin, don’t come to look at it!, one of my colleagues took my right arm and led me to escape.
            The middle platform of the Shwedagon Pagoda was blocked severely that day, so that I was shocked. Gathering took place _ accumulation of monks and people soon became a crowd!
            We saw soldiers deterring with barbed wire at the mouth of the Shwedagon Pagoda’s eastern gate. We were then at the middle platform. Monks attacked the deterrence of the gate at the ground to meet us. We were blocked not to go upwards or downwards. At that time, we had to deal with the military junta peacefully. The crowd at the foot of the Pagoda was waiting to support us according to the situation.
            The Shwedagon Pagoda trustee members, Yangon Mayor U Aung Thein Lin, General Myint Swe, General Win Myint, General Htay Oo, Director General of the Police Force Khin Yi, Military Commander of Yangon Division the police chief of Bahan township where the Shwedagon Pagoda exists came to meet us at about ten in the morning. We had a long conversation then.
            They asked us, ‘What is the purpose of your demonstration? Monks are not concerned with politics. We would thus, like to suggest you to go back to your monasteries as soon as possible. If you don’t accept our suggestion, we’ll take sever action to you.”
            I replied them, “The cause of the demonstration is very simple. Some monks were tied to the lamppost and beaten because they went around the town and recited the Mitta Sutta. We demanded the apology for that insult to monks and Buddhist religion. Another thing is Myanmar citizens are suffering from the sudden rise of consumer products and oil. We want the government to solve it fairly. However, you pay no attention for the public demands.
If you could have solved them before the deadline, people would be happy; monks would stay at ease in their monasteries and the government wouldn’t do such things to lose its dignity. There will then be no general uprising. The purpose of our demonstrations is too simple to be asked questions.”
            Smiles on their faces disappeared suddenly. One of them was shaking his head and said to me, “Monks are not concerned with politics.”
              I sharply replied them, ‘I think you’ve a very narrow outlook. We were born there grew there and lived there in this country, our homeland, Myanmar. The affairs of this country are concerned with us. We are monks, depending on the donors, the citizens of Myanmar. How can we give a blind eye to the hardness of the people? If the government had taken the responsibility to solve it, there will no demonstration on the streets. You said that you will take sever action on us. You are threatening and challenging our peaceful demonstration. We need no command to go back to our monasteries. The best way is to open your blockade for us to go down the Pagoda.’
            They went back after my words.
            We went down from the eastern gate, reciting the Mitta Sutta. At the foot of the Shwedagon Pagoda, the blockade was still there. We sat down and started reciting the Mitta Sutta.
            Then, at the same time, it started their forceful beating the monks at the front with their batons with whistle alarm. I heard a strange sound among the noisy beating and felt an immense heat at my face.
            Someone held my right hand and dragged me. I tried to open my eyes, but saw purple plain but nothing. I was in the riot only hearing the shooting, beating, screaming, and crying sounds in my ears. I gripped the hand that held me with fear. I was following him hysterically. I knew that I was in the compound of a monastery after a long run. I tried to open my eyes; I felt my eyes were smarting. Everything was still blurred in my eyes. I knew later that it was because of tear-gas bomb.
            I peeped outside from behind the wall of the monastery compound. I saw monks, nuns and people, running, police force, and their thugs following and beating them with their batons cruelly. The fallen ones were dragged from their legs, hands or hairs to the trucks and threw onto them.
            ‘We’ve to run to the Uhtaungbo junctions!’
            I heard a man’s voice. Five monks including two women and me ran along with him through narrow lanes of the monasteries towards the Uhtaungbo road.
            There were plenty ones who escaped from the violent crackdown, with blood in faces, or injuries at their bodies. We were gathering on the road. A bus, then, reached in front of us; nearly a hundred monks stepped down to the road.
            I warned the monks, ‘We will face death. Let’s march to the Sule Pagoda, reciting the Mitta Sutta!’
            We went round the Kandawgyi Lake, the prominent public park of Yangon, marching towards the heart of Yangon, the Sule Pagoda. To my surprise, everybody joined in our march.
            I knew later that people had been waiting us because they knew the event through their phone connections. When we reached the Sule Pagoda, thousands of people were involving in the demonstration. In our march’s opposite side, I saw, Theingyi Market place, there were, also, a great crowd waiting for us.
            However, the Sule Pagoda have already barricaded by the military forces. People cried at the positioned soldiers, raising their fists to show their defiance,
            ‘Military science brought by General Aung San is not to kill us!’
            We parted at about five thirty in the evening, returning to our places. I wondered why the government had taken Buddhism as the state religion committed such public crime against its believers and the religion. I was on my bed having the nightmare of the event that day.
            We witnessed the bloodshed of the monks and people on the 26th September, 2007. A cruel event of the military dictatorship oppressing the peaceful Buddhist monks was witnessed all over the world through the media.

ေၿပာခ်င္တာေလးေတြ ေၿပာခဲ႔ပါ။