Saturday, 29 December 2018

'''''''ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးဆိုင္ရာဥပေဒမွ"""""

'''''''ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးဆိုင္ရာဥပေဒမွ"""""
ညီမွ်ျခင္း၊ တန္းတူတန္ဖိုးထားျခင္း ႏွင့္ တဦးခ်င္း၏လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ တို႔မွာ ေနာ္ေဝလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အေျခခံထားေသာ တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုတန္ဖိုးမ်ားသည္ ေက်ာင္းအေပၚလည္း အေရာင္ဟပ္သည္။ ေက်ာင္း၌ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈႏွင့္ စုေပါင္းလႈပ္႐ွားမႈမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို လူသားတိုင္းတန္းတူ တန္ဖိုးႀကီးမားေၾကာင္း သင္ျပရန္၊ ကိုယ့္ေက်ာင္းသားဘဝကို ကိုယ္တိုင္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေစရန္၊ ငယ္စဥ္ကတည္းက ပညာရေရးအတြက္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ တာဝန္ယူတတ္လာေစရန္ သင္ေပးရမည္။
ေက်ာင္းအေနႏွင့္ ေက်ာင္းသားအားလံုးအေပၚ တဦးခ်င္းအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည့္ အဆင့္အတန္းျဖင့္ သင္ယူခြင့္ေပးရန္ တာဝန္႐ွိသည္။
ေက်ာင္းပညာေရးသည္ လူမႈေရးႏွင့္ ေက်ာင္းစာတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္သူ မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ ဦးတည္ခ်က္ထား႐ွိသည္။
ေခတ္မီ ဒီမိုကေရစီစနစ္တခုတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဗဟုသုတႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာထားမ်ား႐ွိၾကၿပီး လုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေနလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
ေက်ာင္းပညာေရးက ကေလးမ်ားကို အေထြေထြဗဟုသုတ ရေစလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကေလးသည္ သင္ခန္းစာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို သင္ယူရလိမ့္မည္။ သူတုိ႔သည္ ဘာသာစကား၊ သခ်ၤာ ႏွင့္တကြ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သဘာဝတို႔ကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူရလိမ့္မည္။
ေက်ာင္းပညာေရးသည္ ကေလးမ်ားကို အေထြေထြဗဟုသုတေပး႐ံုမွ်မက အျခားတာဝန္မ်ားလည္း႐ွိေပေသးသည္ – ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားသင္ယူရန္မွာ –
သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဆက္လက္စူးစမ္း႐ွာေဖြရန္ ႏွင့္ နက္နက္နဲနဲ စိစစ္သံုးသပ္ရန္။
သတင္း၏အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္သံုးသပ္ခ်က္တုိ႔အေပၚအေျခခံၿပီး ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္။
ကိုယ့္သေဘာထားအတြက္ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးရန္ … တို႔ျဖစ္သည္။

'''''''ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၏ သက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပညာေရး စနစ္""'''
လူ႔ေလာကသည္ အၿမဲေျပာင္းလဲေနသည္။ နည္းပညာသစ္မ်ား အဆက္မျပတ္ေပၚထြန္းလာေနၿပီး အလုပ္ခြင္ေလာကအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာေစတတ္သည္။ ဤသည္က အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ အသစ္အဆန္းမ်ားကို သိ႐ွိေစေရး ေလ့လာေနရန္လိုသည္ဟု ေတာင္းဆိုေနသည္။
သက္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ပညာရပ္အသစ္တခုခု (သို႔) ယခင္တတ္ၿပီးသားအေေပၚ တိုးခ်ဲ႕သင္ယူမႈ (သို႔) အလုပ္ခြင္ေလာကအတြက္လိုအပ္ခ်က္ကို လိုက္မီေအာင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသင္ ဘာသာရပ္မ်ား စသည္တို႔ကို သင္ယူႏိုင္သည္။
သက္ႀကီးမ်ားအတြက္ သင္တန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို စီစဥ္ပို႔ခ်ေပးသူမ်ား႐ွိသည္။ ဥပမာ – ဝါသနာပါလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘာသာစကားသင္တန္း ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္း စသည္။ ၎တို႔ထဲမွအခ်ဳိ႕သင္တန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည္။
သက္ႀကီးမ်ား အေျခခံပညာေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ႏိုင္ေစရန္ ကမ္းလွမ္းရန္မွာ ႃမိႈ႕နယ္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝန္တန္းေက်ာင္း တက္ခြင့္ကမ္းလွမ္းရန္မွာ တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နယ္၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ တက္ခြင့္႐ွိသူ သက္ႀကီးမ်ားအတြက္ ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခမဲ့သင္ၾကားခြင့္ရမည္။ သက္ႀကီးမ်ားကို အလားတူ ကမ္းလွမ္းေသာ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္းမ်ားလည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။
အလုပ္႐ွာသူမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာနမွ ကမ္းလွမ္းေသာ သင္တန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တက္ႏိုင္ပါသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သင္တန္းတက္သူမ်ားကို အလုပ္အတြက္ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ လုပ္သား/ဦးစီးက သင္တန္းေၾကးကို ေပးေခ်သည့္အျပင္ ထိုသင္တန္းမ်ားကိုတက္သည့္ သင္တန္းသားမ်ားကိုလည္း သင္တန္းတက္စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးေလ့႐ွိသည္။

 ''''''ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးခံယူခ်က္"""""
ေက်ာင္းတြင္ပညာဆည္းပူးျခင္းသည္ အိမ္ႏွင့္ေက်ာင္း ပူေပါင္းကာ
ကမ ၻာေလာကႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ေပးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို သမိုင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္ႏွင့္ အေျခခံမ်ား ေပးေစရမည္။
လူ႔တန္ဖိုးႏွင့္ သဘာဝေလာက၊ အေတြးအေခၚလြတ္လပ္ခြင့္၊ ပရဟိတစိတ္၊ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ တန္းတူတန္ဖိုးထားမႈ ႏွင့္ စည္းလံုညီညြတ္မႈ၊ အျခားဘာသာတရားႏွင့္ အယူဝါဒမ်ားကဖြင့္ဆိုေသာ တန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၏အေျခခံတန္ဖိုးမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားသည့္ ခရစ္ယန္ႏွင့္ လူသားဝါဒအေမြအႏွစ္ ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့တို႔ကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္ ျဖစ္ေစရမည္။
အမ်ဳိးသားေရးအေမြအႏွစ္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအေပၚ ဗဟုသုတ တိုးပြားေစရန္ႏွင့္ နားလည္မႈ႐ွိေစရန္ အေထာက္အကူႁပႈႏိုင္ေစရမည္။
ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားျခားနားျခင္းကို သေဘာေပါက္ေစၿပီး သူတပါး၏ စြဲၿမဲယံုၾကည္မႈကို ေလးစားတတ္ေစရမည္။
ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူအခြင့္အေရး ႏွင့္ သိပၸံနည္းက်အေတြးအေခၚတို႔ကို အားေပးေစရမည္။
ေရႊ၀ါေရာင္ အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)

''''''ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံပညာေက်ာင္း"""""

'Image may contain: 2 people, including Ashin Cittara, people smiling, people standing, child and outdoor''''''ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံပညာေက်ာင္း"""""
အေျခခံပညာေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ –
• ကေလးတိုင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းတြင္ ၁ဝ ႏွစ္ၾကာ ပညာသင္ၾကားခြင့္႐ွိသည္။ အသက္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ေသာႏွစ္တြင္ ပထမတန္းတြင္ ေက်ာင္းစတက္ရမည္။
• ကေလးတိုင္း အဆင္ေျပေအာင္ႁပႈျပင္ေပးထားေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈကို ရပိုင္ခြင့္႐ွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုကူညီေပးရန္လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အကူအညီကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးအဆင့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏႈတ္ျဖင့္ (သို႔) စာျဖင့္ အရည္အခ်င္းဆန္းစစ္ခ်က္ကို သိရမည္။
• လူငယ္အဆင့္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘာသာရပ္တိုင္းတြင္ အမွတ္ေပးသည္။ အမွတ္ေပးစနစ္တြင္ ၁ မွ ၆ အထိေပးေလ့႐ွိရာ အညံ့ဆံုးမွာ ၁ မွတ္ျဖစ္ၿပီး အေတာ္ဆံုးမွာ ၆ မွတ္ျဖစ္သည္။
• အေျခခံပညာေက်ာင္းသားတိုင္း ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ၿပီးဆံုးလွ်င္ ေနာက္တဆင့္သို႔ အလိုအေလ်ာက္ အတန္းတက္ရသည္။ ကေလး၏ပညာအရည္အခ်င္းေပၚမူမတည္ဘဲ တင္ေပးရသည္။ မည္သည့္ကေလးမွ် တတန္းတည္းတြင္ ၂ ႏွစ္မတက္ေစရ။
• တႏိုင္ငံလံုးတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း ဖြဲ႔စည္းလည္ပတ္ပံုမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၉ဝ ႐ွိရမည္။ သို႔ေသာ္ ႃမိႈ႕နယ္တခုခ်င္း႐ွိ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက မည္သည့္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္႐ွည္ႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္မည္ကို ဆံုးျဖတ္သည္။
• ေက်ာင္းသားအားလံုးကို သင္႐ိုးတခုတည္းျဖင့္သာ သင္ယူေစရမည္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္သူမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ကေလးတေယာက္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္ႃမိႈ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ တထပ္တည္းနီးပါးတူေသာ ပညာေရးကိုရလိမ့္မည္။
• အစိုးရပိုင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းအနည္းငယ္ကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ေသးသည္။ ေနာ္ေဝကေလးမ်ား၏ ၂.၅% မွ်သာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို တက္ၾကသည္။
အခြင့္တူညီမွ်ေက်ာင္းပညာေရး
ပညာသင္ယူမႈဆိုင္ရာဥပေဒက ဖြင့္ဆိုသည္မွာ ကေလးတုိင္း အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူမတည္ဘဲ အဆင္ေျပေအာင္ႁပႈျပင္ေပးထားေသာ ပညာသင္ယူမႈကို သက္ဆိုင္ရာေဒသ႐ွိေက်ာင္းတြင္ သင္ယူပိုင္ခြင့္႐ွိရမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤသည့္ မူသေဘာကို အခြင့္တူညီမွ်ေက်ာင္းပညာေရး ဟုေခၚၾကသည္။ အခြင့္တူညီမွ်ေက်ာင္းပညာေရး ဟူသည္မွာ တႏိုင္ငံလံုး႐ွိ ေက်ာင္းသားတိုင္း တခုတည္းေသာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္းသာ သင္ယူၾကရမည္ဟုဆိုလိုသည္။
အေျခခံပညာေက်ာင္း၏ ဘ႑ာေရး
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို ေက်ာင္းမွငွားရမ္းၾကၿပီး ဗလာစာအုပ္၊ ခဲတံ စသည္တို႔ကို ရၾကသည္။
ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို အစိုးရကေပးေခ်သည္။ အမ်ားဆံုးသံုးရသည့္ ကုန္က်စရိ္တ္မ်ားမွာ ဆရာမ်ားအတြက္ လစာ၊ အေဆာက္အဦေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ား လည္ပတ္စရိတ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိသားစုက ေက်ာင္းလခေပးရသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ သူတို႔က အတြက္က်စရိတ္မွ်သာ ေပးသြင္းရခ်ိန္တြင္ ႂကြင္းက်န္ေသာ ေက်ာင္းစရိတ္အားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးေခ်ရသည္။
အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)

"""ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ေရာက္ အညတရ ရဟန္းတစ္ပါး အေတြးအျမင္ႏွင့္အေတြ႕အၾကဳံမ်ား""""

"""ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ေရာက္ အညတရ ရဟန္းတစ္ပါး
အေတြးအျမင္ႏွင့္အေတြ႕အၾကဳံမ်ား""""
.
အိမ္ျပန္ရတာ အဲ့သေလာက္ပဲ ခက္ခဲသလား။
အိမ္အျပန္လမ္းဟာ အဲ့သေလာက္ပဲ ၾကမ္းတမ္းသလား။
အိမ္ျပန္ခ်င္တဲ့စိတ္ဟာ က်ိန္စာတစ္ခုလုိ အသက္ကုိပါ
ႏွဳတ္ယူပစ္တာမ်ဳိးလား။
.
အိမ္နဲ႕ေ၀းေနတဲ့သူေတြရဲ႕ အိမ္ျပန္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ
ေသရမွာကုိေတာင္ မေၾကာက္ေတာ့တဲ့ ဆယ္လ္မြန္ငါးေလးေတြရဲ႕
သတၱိကုိေတာ့ အေလးျပဳမိရပါတယ္။ ဆယ္လ္မြန္ငါးတုိ႕ရဲ႕
သဘာ၀ကုိ အတုယူျပီး မိမိတုိ႕မ်ဳိးဆက္အတြက္ ေပးဆပ္တဲ့
အက်င့္ေလးမ်ားရွိဖုိ႕ အၾကံေပးပါရေစ။
.
"အညတရရဟန္းတစ္ပါး အေတြးအျမင္ႏွင့္အေတြ႕အၾကဳံမ်ား"
စာအုပ္ကုိ ဦးသန္႕ဇင္ထြန္း ၾကယ္ပြင့္စာေပမွာ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါၿပီ။
ျဖန္႕ခ်ီေရး-မ်ဳိးဆက္သစ္
ဖုန္း ၀၉၄၂၀၂၂၂၉၆၂
--၀၉၄၂၀၀၈၃၆၈၈
----------------
မိမိဟာ စာေရးသူ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။
စာဖတ္သူ တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးတာ
၀ါသနာပါတာေၾကာင့္ အားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ
စာတုိေပစေလးေတြကုိ ေရးသားျဖစ္ပါတယ္။
.
ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ေရာက္ အညတရရဟန္းတစ္ပါး
အေတြးအျမင္ႏွင့္အေတြ႕အၾကဳံမ်ား စာအုပ္ကုိ
စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကုိ မွ်ေ၀းေပးခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵေၾကာင့္သာ
အခုလုိ႕ စာအုပ္ေလးလုပ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။
.
ဒီစာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ဖုိ႕အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးေသာ
ဏီအဲYႏွင့္ Fbမွာ မိမိစာေတြကုိ ဖတ္ၾကတဲ့
တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ားကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
.
စာဖတ္ပရိသတ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံး ကိုယ္က်န္းမာျခင္း
စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းနွင့္အတူ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေအာင္ျမင္တဲ႔
ဘဝကို တက္လွမ္းနိုင္ၾကပါေစ ။
-------------------------
ေရႊ၀ါေရာင္ အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)။

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံေရာက္ အညတရ ရဟန္းတစ္ပါး (အေတြးအျမင့္ႏွင့္အေတြ႕အၾကဳံ) ဖတ္႐ႈဖြယ္မွတ္စုမ်ား

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံေရာက္ အညတရ ရဟန္းတစ္ပါး (အေတြးအျမင့္ႏွင့္အေတြ႕အၾကဳံ) ဖတ္႐ႈဖြယ္မွတ္စုမ်ား
(Scandinavia) စကန္ဒီေနးဗီးယားေဒသ
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈ - ဘာသာစကားမ်ားစြာ မကြဲျပားေသာေဒသအစုျဖစ္သည္။ ေနာ္ဒစ္ ႏိုင္ငံမ်ားဟုလည္း သိၾကသည္။ အာတိတ္စက္၀န္းဟုေခၚေသာ ကမၻာ့ေျမာက္ဘက္စြန္းရပ္၀န္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာ္ေ၀၊ ဒိန္းမတ္ ႏွင့္ ဆြီဒင္မ်ား ေနထိုင္ၾကရာေဒသျဖစ္သည္။ ဖင္း (ေခၚ) ဖင္လန္၊ ေရခဲကၽြန္း (ခ) အိုက္စလန္၊ ဖေရာ္ဆီး၊ ဂရင္းလန္း၊ ဆာမီးေျမာက္ဘက္၊ အလက္စကာ၊ ႐ုရွားေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ တစြန္းတစရွိရာ ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္းကၽြန္းဆြယ္ေဒသျဖစ္ပါသည္။
(Midnight Sun) သန္းေခါင္ယံေနမင္း
စကန္ဒီေနးဗီးယားေဒသတြင္ ကမၻာ့ေျမာက္၀န္႐ိုးစြန္းျဖစ္၍ ေနမွာ ၀င္လိုက္၊ ထြက္လိုက္ျဖင့္ရွိရာ ည သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မွာပင္ အလင္းေရာင္ မေပ်ာက္သည္သာမက ေနလံုးႀကီးကိုပင္ အစဥ္တစိုက္ ေတြ႕ေနရ ေသာေၾကာင့္ သန္းေခါင္ယံေနမင္းဟု ေခၚေ၀ၚသံုးႏႈန္းၾကသည္။
(Viking) ဗီကင္းမ်ား
(၈) ရာစုမွ (၁၁) ရာစုအထိ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းတခြင္အား ေရေၾကာင္းမွ စိုးမိုးထားခဲ့ေသာ စကန္ဒီေနး ဗီးယားေဒသခံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဗီကင္းေလွမ်ားမွာ ၎တို႔၏ စြမ္းပကားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ (Norse) ဟုေခၚေသာ ယခု ေနာ္ေ၀ေဒသခံမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
(Lutheran) လူသာရီယန္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းအေၾကာင္း
၁၅၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေရာမအင္ပါယာ၌ အက်ံဳး၀င္သည့္ ဂ်ာမန္စကားေျပာဆိုသံုးႏွဳန္းရာေဒ သမ်ားတြင္ ကက္သလစ္ေက်ာင္း (Catholic Church) အား ေတာ္လွန္ၿပီး ေဒသနာကိုးဆယ့္ငါး (Ninety-Five Theses) ကို စတင္ေဖာ္ထုတ္ကာ ပ႐ိုတက္စတင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဂိုဏ္း (Protestant Reformation) ကို တည္ေထာင္သူ မာတင္လူသာ {Martin Luther (1483-1546)} ၏ အယူအဆကို လက္ခံသူမ်ားအား လူသာရီ ယာန္ဂိုဏ္းသားမ်ားဟု သတ္မွတ္ၾကပါသည္။
(Lapland) လက္ပလန္း ေခၚ အစိုးရမရွိေသာေနရာ
ေနာ္ေ၀၊ ဆြီဒင္၊ ဖင္လန္၊ ႐ုရွားတို႔၏ ေျမာက္ဘက္စြန္းက်ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အာတိတ္စက္၀န္းေန ရာရွိ သန္းေခါင္ယံေနထြက္ရာ ရိန္းဒီးယား (ေခၚ) ေရခဲသမင္မ်ား ေမြးျမဴၿပီး ေရခဲေသာေနရာအလိုက္ ေျပာင္း ေရႊ႕ၾကသူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမ်ိဳးစု၊ ထူးျခားေသာ ဓေလ့ရွိရာ ရပ္၀န္းျဖစ္ပါသည္။
(Baltic Sea) ေဘာ္လ္တစ္ပင္လယ္ရပ္၀န္း
႐ုရွား၊ ပိုလန္၊ ဂ်ာမနီေျမာက္ပိုင္း၊ ဖင္လန္၊ အက္စ္တိုးနီးယား၊ လက္တဗီးယား ႏွင့္ စကန္ဒီေနးဗီးယား ေဒသမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာရွိ ေဘာ္လ္တစ္ပင္လယ္ျပင္ေနရာျဖစ္ပါသည္။
(Samis) ဆာမီးမ်ား
ယခုအခါ ေနာ္ေ၀၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမ်ားအထိ ပ်ံ႕ပ်ံ႕ျပဴးျပဴးေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္။ ဖင္ႏို-ယူဂရစ္လူ မ်ိဳးစု (Fino-Ugric) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဆပ္ပမီ (Sapmi) ဟုေခၚၾကသည္။ ေရခဲဖံုးလႊမ္းရာေဒသေန တိုင္းရင္း သားမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(Artic Circle) အာတိတ္စက္၀န္းေဒသ
အာတိတ္စက္၀န္းဟူသည္မွာ ကမၻာ့ေျမာက္ဘက္စြန္းေဒသ၊ ပထ၀ီအရ သတ္မွတ္ထားရာေနရာ ျဖစ္ပါ သည္။
(Aurora Borealis) မိုးေသာက္အလင္းတန္းမ်ား
ပိုလာအလင္းတန္းမ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ ကမၻာ့ေျမာက္ဘက္စြန္းႏွင့္ ေတာင္ဘက္စြန္းေဒသမ်ား၌သာ ေတြ႕ရေသာ ညဘက္အလင္းျပန္သည့္ ဂမၻီရဆန္စြာ တြန္းထြက္ေနေသာ ေကာင္းကင္ျပင္ရွိ အျပာႏု၊ အျဖဴ၊ အနီ၊ ခရမ္း အလင္းတန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
(Nordic Countries) ေနာ္ဒစ္တိုင္းျပည္မ်ား
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း (သို႔) အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာေျမာက္ဘက္ရွိ ေနာ္ေ၀၊ ဒိန္းမတ္၊ ဆြီဒင္၊ ဖင္လန္၊ အိုက္စလန္၊ ဖေရာဆီး၊ ဂရင္းလန္း၊ ဆာမီးေဒသမ်ားကို ညႊန္းဆိုပါသည္။
(Ivar Sasen) အီဗာေအာ့ဆယ္န္
ေနာ္ေ၀လူမ်ိဳး အီဗာေအာ့ဆယ္န္ သည္ ဘာသာေဗဒ၊ အဘိဓာန္ပညာရွင္၊ ျပဇာတ္ဆရာႏွင့္ ကဗ်ာဆ ရာႀကီးျဖစ္သည္။ သူ႔အား အထူးသျဖင့္ အေလးထားရသည့္ကိစၥမွာ ေနာ္ေ၀၏ တရား၀င္ အေရးဘာသာစကား ျဖစ္ေသာ ႏ်ဴးေနာ့စ္ (Nynorsk) အား ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ကြဲျပားေနသည့္ အေျပာေဒသိယစကားမ်ားထံမွ ရွာေဖြ စုေဆာင္းကာ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာ္ေ၀ေဒသိယဘာသာစကားတို႔၏ သဒၵါက်မ္း (Grammar of the Norwegian Dialects) မွာ သူ၏ ပင္ပန္းအားစိုက္ ႀကိဳးစားမႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ထိုက်မ္းအတြက္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ အႏွံ႔ ခရီးဆက္ကာ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ စုေဆာင္းျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ရသည္။
(Fritz RØed) ေနာ္ေ၀ပန္းပုဆရာႀကီး ဖရစ္႐ိုး
ေနာ္ေ၀ပန္းပုဆရာႀကီး ဖရစ္႐ိုး သည္ ေနာ္ေ၀အမ်ိဳးသားလက္မႈပညာႏွင့္ အႏုပညာအကယ္ဒမီတြင္ ပညာဆည္းပူးခဲ့သည္။ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္တြင္ ေမြးဖြားသည္။ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ အထိမ္းအမွတ္ လက္ရာျဖစ္သည့္ ဗီကင္းဓားႀကီး (၃) လက္ အား ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတြင္ စိုက္ထားေသာ လက္ရာေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ထိုအထိမ္းအမွတ္အား အႏုပညာရွင္မ်ားက အေလးထားၾကသည့္အခ်က္မွာ ၎၏ ႐ိုးစင္းမႈ၊ ပကာသနကင္းမႈအျပင္ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းအား ထင္ဟပ္ေစမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
(Rollo) ႐ြိဳလို
ယခုျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ ေနာ္မန္ဒီေဒသ၏ ပထမဆံုးအုပ္ခ်ဳပ္သူ ဗီကင္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္သည္။ သူ႔အား ႐ြိဳလို ဟုသိၾကသည့္အျပင္ ဂန္းေရာ့လ္မ္ (Gaange Rolf) ဟုလည္း သိၾကသည္။ ေနာ္ေ၀တို႔အတြက္ သူရဲ ေကာင္းႀကီးပင္ျဖစ္သည္။
(Normandy) ေနာ္မန္ဒီး
(၉၁၁) ခုႏွစ္တြင္ ခ်ာထရီစစ္ပြဲတြင္ စစ္႐ွံဳးသြားေသာ ေရာမေခတ္ပ်က္စီးၿပီးခ်ိန္ ေဒသတြင္း စိုးမိုးထား ေသာ ဖရန္႔ (Franks) လူမ်ိဳးစုက ေနာ္ေ၀လူမ်ိဳး ႐ြိဳလို ကို ေပးအပ္ခဲ့ရာေဒသျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း (၁၉၄၄) တြင္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားက ဂ်ာမန္တို႔ကို ျပန္လည္တြန္းလွန္ရန္ ကမ္းတပ္တိုက္ပြဲျပဳရာ ေက်ာ္ၾကား ေသာေနရာျဖစ္သည္။
ေရြ၀ါေရာင္အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)

ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာၾကည့္တုိက္ (ဖ်ာပံုျမဳိ႕နယ္ သဲအိမ္ေက်ာင္းစုေက်းရြာအုပ္စု - က်ဳံးပုိင္းေက်းရြာ)


ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာၾကည့္တုိက္ (ဖ်ာပံုျမဳိ႕နယ္ သဲအိမ္ေက်ာင္းစုေက်းရြာအုပ္စု - က်ဳံးပုိင္းေက်းရြာ)
ဖ်ာပုံၿမဳိ႕နယ္ဟာ အင္မတန္မွကုိ က်ယ္ျပန္ပါသည္။ ဖ်ာပုံၿမဳိ႕ကေနၿပီး ဟုိလ္ဘတ္ အမာၿမဳိ႕နယ္အထိ (၅၁)မုိင္ ၂ဖာလုံ ကြာေ၀းပါသည္။ ၅၁မုိင္ကြာေ၀းတဲ့ေနရာမွာဆုိရင္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၁၂ရြာနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း ထားပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ရြာေတြဟာ ေက်းရြာနာမည္မေပါက္တဲ့ ရြာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးသည္။
စာေရးသူဟာ ငယ္စဥ္ကပင္ စာေပ၀ါသနာပါသျဖင့္ ေကာင္းႏုိးရာရာ စာေပမ်ားကုိ ဆရာသမားမ်ား၏ ညြန္ၾကားမႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာစကားမွာ မုဆုိးစုိင္သင္ဆုိသလုိ မိမိကုိယ္တုိင္ စူးစမ္းမူျဖင့္လည္း ေကာင္း ေလ့လာရာမွ စာေပ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စာအုပ္စာေပ လူမိတ္ေဆြဆုိတဲ့ စကားအတုိင္း လူငယ္မ်ားစြာကုိ စာဖတ္ၾကဖုိ႔တုိက္တြန္းရင္း မိမိ၏ေမြြြးရပ္ေျမဇာတိ္ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ဖ်ာပုံၿမဳိ႕နယ္၊ သဲအိမ္ေက်ာင္းစုေက်းရြာအုပ္စု၊ က်ဳံးပုိင္းေက်းရြာအေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္(၆၉) အေျခခံပညာမႈလတန္းေက်ာင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာၾကည့္တုိက္ေလးကုိ စတင္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
မိမိအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာၾကည့္တုိက္ ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔အတြက္ အရွင္ကုသလ၊ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ခင္ျမင္ (ခ)ေဒၚမူမူ၊ေက်ာင္းတာ၀န္ခံကုိေအာင္စုိး၊ရပ္မိရပ္ဖမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ကုိ၀င္းသိန္းစတဲ့ မိတ္ ေဆြမ်ားကုိ မျဖစ္မေန အကူအညီေတာင္းခံၿပီး အေ၀းကေနၿပီး ဖုန္းျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး
တုိင္ပင္ၾကၿပီး ေက်ာင္း၀န္းအတြင္း ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ေလးကုိ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ စတင္အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကခဲ့ပါသည္။
မိမိကေတာ့ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ေလး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားကုိ တာ၀န္ ယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သလုိ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားကလည္း မိမိတို႔အတတ္ပညာမ်ား၊ ရာသီဥတုဒဏ္၊ သြားလာေရးခက္ခဲမႈစတဲ့အခက္အခဲမ်ားစြာကုိ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ၾကရၿပီး စာၾကည့္တိုက္ကေလးကို တည္ ေဆာက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ က်ဳံးပုိင္းေက်းရြာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာၾကည့္တုိက္ေလး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါၿပီ။
စာၾကည့္တုိက္နာမည္ရဲ႕အဓိပၼၼာယ္ အင္မတန္မွ ျပည့္စုံပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အင္မတန္ကုိမွ နက္ရႈိင္းပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ဟာ လူငယ္ေတြအေပၚ မူတည္ပါသည္။ ဒီစာၾကည့္တုိက္ကေန တစ္ဆင့္ လူငယ္ေတြဟာ သိေနျခင္းႏွင့္ ပညာဥာဏ္ကုိ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ လူ႕အသုိင္းအ၀န္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ထဲသုိ႔ သယ္ေဆာင္လာရန္ အားထုတ္မႈမ်ားသည္။ လူမႈအေျပာင္း အလဲကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သိသာေသာ အားထုတ္မႈမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးႏုိင္ပါသည္။ ဆင္းရဲဒုကၡ ခံစားရျခင္းမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ တုံ႕ျပန္မႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕တုိင္းျပည္မွာ သုစရိတစက္၀န္းေတြ မ်ားမ်ားရွိရင္ ေကာင္းမယ္။ ဗုဒၶစာေပမွာ ရွိတယ္။(သု -ေကာင္းတာ၊စရိတ -စရုိက္၊ေကာင္းတဲ့စရုိက္ရွိသူမ်ား၏ အ၀န္းအ၀ုိင္း)ခ်ဲ႕ျပီး အဓိပၸါယ္ ေကာက္ လုိက္တာက လွသြားေအာင္ ပုိျပီးငုံမိသြားေအာင္ပါ။
သုစရိစက္၀န္းထဲက ေကာင္းေသာစရုိက္ရွိတဲ့သူေတြဟာ စာဖတ္ၾကပါသည္။ ဒီေန႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာၾကည့္တုိက္ဆုိတဲ့ သုစရိစက္၀န္းထဲက က်ုံးပုိင္းေက်ာင္းေလးက ကေလးငယ္ေတြဟာဆုိရင္ အဲဒီအခ်က္နဲ႔ ျပည့္စုံတာေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့စာေပေတြ ဖတ္ႏုိင္ၾကမယ့္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ယုံၾကည္ေနပါ သည္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စာဖတ္တဲ့ လူငယ္ေတြဟာ အနာဂတ္ဆုိတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သစ္ပင္စုိက္ၾကသည္။ က်န္းမာေအာင္ေနသည္။ က်န္း မာေရးနဲ႔ ညီတဲ့အစားအစာကုိ စားၾကသည္။ ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းၾကသည္။ အမ်ားကုိ ကူညီၾက သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းၾကသည္။ စာၾကည့္တုိက္ေတြက လူငယ္ေတြရဲ႕ ေနပုံထုိင္ပုံ အေၾကာင္းေျပာတဲ့ ကမၻာႀကီးပါ။ စာၾကည့္တုိက္ ထဲက စာအုပ္ေတြဟာ ကမၻာႀကီးကုိ ေျပာင္းလုိ႔ရပါသည္။
ေက်းလက္ေနလူငယ္ေတြ စာေပမ်ားစြာကို ဖတ္ရႈၾကမယ္ဆိုရင္ ဗဟုသုတေတြ ရွာေဖြရရွိၾကၿပီး စာၾကည့္တုိက္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ကမၻာႀကီးထဲက အသိပညာ၊ အတတ္ပညာေတြကို မလြဲ မေသြ ရရွိႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အထူး၀မ္းသာမိပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္အျမင္အရ ဆရာေတာ္ အရွင္ထာ၀ရဟာ ေမြးရပ္ဇာတိေျမျဖစ္တဲ့က်ံဳးပုိင္းေက်းရြာကေလးမွာ အခုလိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာၾကည့္တိုက္(ေက်ာင္း စာၾကည့္တိုက္ကေလး)ကို ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ဒီရြာက အနာဂတ္လူငယ္ေတြရဲ႕ေရွ႕ဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္)ေတြကို အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ခြန္အားေတြ ရရွိမယ့္လုိ႕ ယုံၾကည္ေနမယ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပါပဲ၊
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကြ်န္ေတ္ာတုိ႔ႏုိင္ငံလက္ရွိအေျခေနဟာ ေက်ာင္းထြက္မႈရာခုိင္ႏူန္းက အေတာ္ ကုိ မ်ားေနတာကုိ ေတြ႕ေနရပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဘ၀အတြက္ အသံုး၀င္မယ့္အသိ ပညာ၊ အတတ္ပညာေတြ၊ လူငယ္ေတြအတြက္ အသံုး၀င္မယ့္သင္တန္းေက်ာင္းေတြ လမ္းေပ်ာက္ေန တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ ပညာေရးလမ္းစေတြ၊ ဘ၀အတြက္ အသိပညာေတြကို အခ်င္းခ်င္း မွ်ေ၀ၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ပညာဟူသမွ် မွ်ေ၀ႏိုင္တယ္လုိ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေက်ာင္းေတြမွာ လုိအပ္တဲ့ျဖည့္စြတ္ အာဟာရေတြ ေကၽြးေမြးေနၾကတာကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ကေလးေတြဟာ မိဘမ်ား အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မနက္စာကုိေတာင္ မစားရဘဲ ေက်ာင္းတက္ေနၾကရတာ ေၾကာင့္ ကေလးေတြဟာ အစာ မစားရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာေတြကုိ အျပည့္အ၀ အာရုံ
မစုိက္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအေျခေနေတြကုိ တစ္ခ်ဳိ႕ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြက ေျဖရွင္းေပးေနၾက
တာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၾကားသိေနၾကရလုိ႔ ၀မ္းသာၾကပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕လက္ရွိပညာေရး အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကုိ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီးျဖစ္ေပမဲ့ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြထက္ ပညာေရးအေျခအေန ေနာက္က်ေနတာကုိ အားလုံးအသိျဖစ္ပါ သည္။အားလုံးကုိေက်းဇူးတင္ပါသည္။
မိမိအေနနဲ႔ အနာဂတ္လူငယ္ေတြကုိ အႀကံျပဳပါေစ စာဖတ္ေလေလ ပုိသိေလေလ။ ပုိသိေလေလ ပုိခ်က္ခ်က္ ခ်ာခ်ာရွိေလေလ၊ခ်က္ခ်က္ခ်ာခ်ာရွိေလေလ ေက်ာင္းသက္ၾကာေလေလ ၊ေက်ာင္းေနၾကာ ေလေလ ဘြဲ႕မ်ားမ်ားရေလ၊ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ရေလေလ၊ လခႀကီးႀကီး ရေလေလ၊ ခင္ဗ်ား တုိ႔ေတြ ဘြဲ႕မ်ားမ်ားရေလေလ ခင္ဗ်ားတုိ႔သားသမီး ေက်ာင္းမွာ စာေတာ္ေလေလပါပဲ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ပြဲကုိ ၂.၆. ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စေနေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စာၾကည့္ တုိက္ဖြင့္လွစ္ပြဲသုိ႔ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး(၂)လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးဘုိဘုိေဇာ္မင္း တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာခဲ့ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီစာၾကည့္တုိက္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ Volunteers လူငယ္မ်ား၊ စာအုပ္စာေပေတြ စုေဆာင္းေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြ၊ စာေပတိုက္ေတြ၊ စာၾကည့္တိုက္အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ေရးကာလမွာ ခြန္အားအျပည့္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾက တဲ့ရြာသူရြာသားေတြရဲ႕စာေပခ်စ္စိတ္အေပၚ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာၾကည့္တုိက္ေလးကေန ႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါေစလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ ဆႏၵျပဳပါသည္။
အာလုံးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ဖ်ာပုံ နဒီ။

'''''''ကြၽန္​​ေတာ္​ျမင္​​ေသာပညာ​ေရးႏွင့္ ေကာ္လိပ္ ေက်ာင္းသား ဘ၀ အမွတ္တရ""

'''''''ကြၽန္​​ေတာ္​ျမင္​​ေသာပညာ​ေရးႏွင့္ ေကာ္လိပ္ ေက်ာင္းသား ဘ၀ အမွတ္တရ""
ကမၻာေပၚက လူေတြဟာ ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ပညာေရးလုိ႔ လက္ခံေနၾကသလို မိမိလည္း သူတုိ႔ေတြထဲက တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္လူမ်ဳိးစုမဆုိ ပညာေရးဟာ သိပ္အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာကုိ ေလ့လာမိပါသည္။ ပညာဆုိတဲ့အရာမွာလည္း အတတ္ ပညာ၊ အသိပညာဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ထပ္ခြဲလုိ႔ရပါသည္။ အတတ္ပညာမွာဆုိရင္ ပညာရပ္ (၁၈)ရပ္လုိ႕ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဒါေပမဲ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အရေတာ့ အတန္းပညာေရးကုိ အတက္ပညာလုိ႔ ဆုိလုိက္ခ်င္မိပါသည္။ အသိပညာပုိင္းဆုိင္ရာ လူက်င့္၀တ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အစရွိေသာ လူထုနဲ႔သက္ဆုိင္သမွ်ေသာ က်င့္ထုံးက်င့္၀တ္ေတြဟာ အသိပညာပုိင္းဟု သုံးသပ္မိပါ့သည္။
ေလာကီပညာေရး သင္ၾကားရတဲ့မိမိအတြက္ကေတာ့ ေက်ာင္းစတက္ၿပီဆုိတဲ့ေန႔ကစၿပီး အေနွာက္အယွက္ေတြက မ်ားပါသည္။ တစ္ခါတေလ့ လူထြက္ဖုိ႔အထိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သတ္ေသဖုိ႔အထိ ၾကဳိးစားခဲ့ဖူးပါသည္။ ေက်ာင္းသားျဖစ္တဲ့မိမိဘ၀ရဲ႕ မျပည့္စုံမႈေတြ၊ အခက္အခဲမ်ဳိးစုံအျပင္ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာလူေတြရဲ႕ ကဲ႕ရဲ႕ျပစ္တင္မႈေတြက မိမိစိတ္ကုိ ဒဏ္ရာအနာတရ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ေနာ္ေ၀ ေက်ာင္းသားဘ၀ရဲ႕ဖိအားကလည္း ဘ၀ကုိ လက္ေျမာက္အရႈံးေပးဖုိ႔အထိ ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအား ေက်ာင္းတက္ၾကဖုိ႔ အားေပး ေနတဲ့လူအနည္းငယ္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးေတာ့လည္း သတိ္ျပန္ကပ္။ စာျပန္ဖတ္ၿပီး ဘ၀အဆုိးကုိ ဓမၼတန္ခုိးနဲ႔ ေက်ာ္လႊားခဲ့ရပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ မိမိဘ၀က ေပးတဲ့အသိ၊ စာေပကေပးတဲ့ အသိ၊ ဓမၼက ေပးတဲ့ အသိေတြက ဘ၀ေလာကဓံကုိ ခံႏုိင္ရည္ ရွိေအာင္ အေထာက္အကူျုဖစ္ေစခဲ့တာ ကုိယ္ေတြ႕ပဲ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံရဲ႕ပညာေရးဆုိတာက ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကုိ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ သင္ၾကားတာထက္ အေတြးအေခၚေတြကုိ သင္ၾကားေပးတဲ့ စနစ္ပါျဖစ္ပါသည္။
ဒါေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုမွာ (4-C) ကုိ 21st Century Skill လုိ႔ တင္စားထားပါသည္။
C - Critical Thinking က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္ေတြးေခၚမႈ
C - Creative အသစ္သစ္ေတြကုိ တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္မႈ
C - Collaboration အမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တက္မႈ
C - Communication ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္တက္မႈ
စာသင္တယ္ဆုိတာဟာ အေတြးအေခၚတုိးတက္လာေစျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ ႏုိင္ငံျခားပညာေရးမွာ ကုိယ္တုိင္ ေတြး ေခၚေျဖၾကားရတဲ့ ပညာေရးကုိ အမ်ားဆုံးသင္ေပးေနတာျဖစ္ပါသည္။
ဒါကေတာ့ ပညာေရးပုိင္းေပါ့။ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံလုိ႔ ပညာေရးကုိ အေျခခံထားတဲ့ လူမႈေရး၊စီးပြာေရး၊က်န္းမာေရး၊ႏုိင္ငံေရး၊ ဥပေဒေတြဆုိၿပီး ေရးေလးေရးေတြဟာ ပညာေရးရဲ႕ေျခေထာက္ေပၚမွာ မွီခုိေနရတာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ မိသားစုတစ္ခုမွာ ပညာေရးဆုိတဲ့ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာေတြ အားနည္းေနတယ္ဆုိရင္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈ႕ဆက္ဆံေရးေတြမွာ မသိနားမလည္မႈ ၊သေဘာ ေပါက္မႈေတြဟာ ျမင့္တက္လာလိမ့္မယ္။ ဒါဆုိရင္ မိမိတုိ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ အေတြးသိမ္တဲ့လူကုိ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရခက္သလုိ ေရတိမ္မွာ ေလွေလွာ္ခက္သည့္ပမာ ဒီပညာေရးဘက္အားနည္းေသာမိသားစုကုိ ရွင္းျပရ၊ ေျပာျပရ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရတာေတြဟာ ခက္ခဲလာ မယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းေတြ လုပ္တဲ့အခါၾက ခလုတ္တစ္ခုလုိ ျဖစ္လာမယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ မိသားစုမ်ားဟာလည္း ၀မ္း တစ္ထြာ ျပည့္ဖုိ႔ေလာက္နဲ႕ ေငြတစ္မ်က္ႏွာထဲကုိပဲ ၾကည့္တတ္လာလိမ့္မယ္။ မိမိတြက္ ဘာမွ ျပန္မရရင္ လုပ္ခ်င္စိတ္ မရွိဘူး။
ေနာက္တစ္ခုက ေခတ္ပညာတတ္ၿပီး လြဲေခ်ာ္ေနတဲ့လူေတြၾကေတာ့ အသိပညာပုိင္းမွာ အားနည္းေနသည့္အတြက္ ပညာမာန္ေတြ တတ္ ၿပီး မိမိအတြက္ပညာကုိ အဖုိးတန္ေအာင္ အသုံးခ်ျခင္းထက္ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ တစ္ဖို႔ထဲ ၾကည့္တတ္ေသာ လမ္းမွားဘက္ကုိ ေရာက္သြားသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ဒီလူေတြကေတာ့ အတတ္ပညာ အားေကာင္းေနေပမဲ့ အသိပညာ အားနည္းေနသည့္အတြက္ လမ္းမွားဘက္ ေငြေနာက္ပါပါ သြားတတ္ၾကတာမ်ားသည္။ မာန၊အတၱဆန္တာေတြ ျဖစ္လာတ္ၾကတယ္။
စီးပြာေရး က်ဆင္းျခင္းဟာလည္း စီမံခန္႕ခြဲမႈပညာ ထုိးထြင္းျခင္းပညာေတြ အားနည္းေနသည့္အတြက္ က်ဆင္းေနရသည္ကုိ ေသခ်ာ ဆန္းစစ္ရင္ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးမွာလည္း က်န္းမာေရးအသိပညာ၊အတတ္ပညာေတြ အားနည္းေနသည့္အတြက္ မေသ သင့္ခ်ိန္မွာ ေသသြားျခင္း၊ အသက္ကုိ ဥာဏ္ေစာင့္ဆုိတဲ့ ဆုိရုိးစကား ေထာက္ရင္ ဥာဏ္ဆုိတာ ပညာကုိ ဆုိလုိတာပါပဲ။ ေရာဂါတစ္ခုကုိ ဘယ္လုိကာကြယ္ရမယ္ဆုိတာ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးစာအုပ္ စာေပေတြ ရွိပါသည္။ လူမႈ႕ဆက္ဆံေရးမွာ ေတာ့ ပုိေျပာစရာ မလုိေလာက္ေအာင္ အသိပညာ အတက္ပညာဟာ အရမ္းကုိ အေရးႀကီးတာကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။
ဒါေၾကာင့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံတစ္ခု၊ မိသားစုတစ္ခု တုိးတက္ျခင္း၊က်ဆင္းျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးျခင္း၊ မဖြံ႕ၿဖဳိးျခင္းဟာ အဓိက ပညာေရးေပတံနဲ႔
တုိင္းတာၾကာသာ မ်ားပါသည္။ ပညာေရး မေကာင္းဘူးဆုိၿပီးေျပာေနရင္း အိမ္မွာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ကုိယ့္ညီ/ကုိယ့္ညီမေတြကုိ ဥပကၡာျပဳသလုိျဖစ္ေနသလား... မေကာင္းဘူးဆုိရင္ အျပစ္ေျပာရုံနဲ႔ မၿပီးႏုိင္ဘူး...ျပဳျပင္ေပးရမယ္၊ ၀ုိင္း၀န္းကူညီရမယ္။ သုိ႔မဟုတ္ရင္ ၾကားထဲက ကုိယ့္ကေလးေတြပဲ ပညာေရးထိလာမယ္။ ဒီစိတ္တစ္ခုနဲ႔ ပညာေရးကုိ တုိးတက္ေစမိပါတယ္။ ၀ုိင္းကူညီသင့္တယ္။ လူငယ္ ေတြရဲ႕ေနာင္အနာဂတ္ဆုိတာ လူႀကီးေတြရဲ႕ပုံသြင္းတဲ့အေပၚ မူတည္သလုိ လူႀကီးေတြရဲ႕ေနာင္အနာဂတ္ဆုိတာ လူငယ္ေတြရဲ႕ ဖန္တီး ပုံေဖာ္တဲ့အေပၚ ျပန္မူတည္ေနမွာပါ။
တစ္ေန႔ မိမိတို႔အလုပ္ မလုပ္ႏုိင္တဲ့၊ တစ္ေန႔ ဒီလူငယ္ေလးေတြက. အနာဂတ္ကုိ ဦးေဆာင္ေပးေနမွာပါ။ အနာဂတ္လူငယ္ေတြဟာ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္တုိးတက္ေနရင္...မိမိတုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ လုံၿခဳံေစမွာပါ။ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ aglo videregående skole အမွတ္တရမ်ားက မိမိဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆုံးေလာကႀကီးကုိ ေရွ႕ဆက္ဖုိ႕ စိတ္ခြန္အားမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ အားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ေရႊ၀ါေရာင္ အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)

''"""""အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာ လူၾကီးမင္းမ်ား ေစတနာကုိ တန္းဖုိးထားလွ်က္ပါ"""""

''"""""အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာ လူၾကီးမင္းမ်ား ေစတနာကုိ တန္းဖုိးထားလွ်က္ပါ"""""
ဒီစာၾကည့္တုိက္ေလး ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ မိမိတုိ႕အားလုံးမွာ တူညီေသာ စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားစြာ၏ အနာဂတ္အတြက္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အားလုံးေသာ စုေပါင္းအင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔ အေကာင္အထည့္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တာဆုိရင္ ယေန႕ ၂လတာအခ်ိန္အတြင္းမွာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ေလးမွာ ကေလးငယ္မ်ား၏ စာဖတ္ေနၾကတဲ့ ပုံရိပ္မ်ားစြာက မိမိတုိ႔ စာၾကည့္တုိက္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ မိမိတုိ႕အားလုံးေသာ လူေတြရဲ႕ရင္ထဲမွာ အၿပဳံးပန္းေတြ ကုိယ္စီျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
ဒီစာၾကည့္တုိက္ေလး ေရရွည္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ စာအုပ္မ်ား အဆက္မပ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေရးကုိ မိမိတုိ႔အားလုံးနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး ေဒၚမူမူျမင့္တုိ႔ အၿမဲမျပတ္ စကားေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေက်ာင္းအတြင္း စာၾကည့္တိုက္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေနၾကေပမဲ့ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကဳံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။
သုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ ရပ္နီးရပ္ေ၀းက မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း၊ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးနဲ႔ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔အားလုံးက ဖိတ္ေခၚပါေစ့။
အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာၾကည့္တုိက္ေလးက လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာနဲ႕မိမိတုိ႔ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါသည္။
ဒီစာၾကည့္တုိက္ေလးကုိ ေရာက္ဖုိ႔ဆုိရင္လည္း ကုန္းလမ္းခရီးကုိ ဖ်ာပုံၿမဳိ႕ကေန႔ ၁၀မုိင္ေလာက္အထိသြားၿပီး ေရမုိင္း ၂မုိင္ေက်ာ္ကုိ သေဘၤာျဖင့္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္ေလးက အခုဆုိရင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀ရြာ ေလာက္က အားကုိးစရာျဖစ္ေနပါျပီး ။စာၾကည့္တုိက္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား အျပင္ တစ္ျခားေသာ ေက်းရြာ ၁၀ရြာက ေက်းရြာသူ၊ေက်းရြာသားမ်ား၏ အားကုိးစရာ အျဖစ္အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ ျဖစ္လာခဲ့ပါျပီး။
စာၾကည့္တုိက္လုပ္အားေပးအျဖစ္ ေက်ာင္းဆရာ၊ေက်ာင္းဆရာမမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္တုိ႔အျပင္ ေက်းရြာသူ၊ေက်းရြာသားမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါၿပီ။ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာကုိ မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသးတာေၾကာင္း မိမိတုိ႔စာၾကည့္တုိက္ေကာ္မတီမ်ားက စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။
စာၾကည့္တုိက္ဆုိတာ အဘက္ဘက္က ျပည့္စုံဖို႔ အေတာ့္ကုိ ၾကဳိးစားရတာျဖစ္ပါသည္။မိမိတုိ႕စာၾကည့္တုိက္ေလးကလည္း အဘတ္ဘတ္က မျပည့္စုံမႈမ်ားနဲ႕ အနာဂတ္ ကေလးငယ္မ်ားစြားကုိ စာေပ ဗဟုသုတ မ်ားစြာရရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လူုၾကီးမင္းမ်ား၏ အကူအညီကုိ လုိအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။
လူၾကီးမင္းမ်ား အသုံးမျပဳေတာ့ စာအုပ္ စာေပမ်ားကုိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာရဲ႕ စာၾကည့္တုိက္ေလးသုိ႕ မွ်ေ၀းႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အတုိင္းအထက္အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။
စာၾကည့္တုိက္နဲ႔ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိလည္း မွ်ေ၀ေပးၾကမယ္ ဆုိရင္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာရဲ႕ စာၾကည့္ေလးဟာ တစ္ေန႔ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာကုိ ကေလးငယ္မ်ား ရရွိၾကမွာျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ကုိေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ပါ။
ေစတနာေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းဆုိတဲ့ စကားအတုိင္း လူၾကီးမင္းမ်ား၏ ေစတနာေၾကာင့္ အနာဂတ္လူမ်ား၏ ဘ၀ေကာင္းေလးေတြျဖစ္ဖို႔ လူၾကီးမ်ား၏ ေစတနာကုိ မိမိတုိ႔၏ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉) အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာက မိသားစုမ်ားကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ပါ။အားလုံးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ဒီစာေလးကုိ ဖတ္ျဖစ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္တုိင္းက ထပ္ဆင့္ေျပာၾကားေပးမယ္ဆုိရင္ မိမိတုိ႔က အထူး၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာျဖစ္ေနမီျဖစ္ပါသည္။

အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)
+၄၇ ၄၅၅၅၄၇၈၄
U Hlaing Win Htut ရန္ကုန္။
ဖုန္းနံပါတ္။09776455308
အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာ ဖ်ာပုံျမဳိ႕နယ္ ။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ ေဒၚခင္ခင္ျမင့္ (ခ)ေဒၚမႈမႈ။-09250123420-09780412431

တိရတနာ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆြီဒင္၌ ဥေရာပ ဆရာ ဒကာ လက္တြဲေသာ သမုိင္း၀င္းေန႔။

တိရတနာ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆြီဒင္၌ ဥေရာပ ဆရာ ဒကာ လက္တြဲေသာ သမုိင္း၀င္းေန႔။
ဆြီဒင္နိုင္ငံ၌ တည္ထားကိုးကြယ္ လတၱံ႕ျဖစ္ေသာ သဗၺဇယမဂၤလာေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး အုဋ္ေျမခ် ြဲသုိ႔ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံမွာ ၁၂နာရီ နီးပါး သြားေရာက္ပါသည္။ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ Tromdhaeim ျမဳိ႕က ဒကာေတာ္ ကုိသူရ +မစန္းရီ ၊ေဒၚတင္တင္တုိ႔ႏွင့္ မိမိတုိ႔ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံမွာ ၁၂-၀၇-၂၀၁၈မွာ စတင္သြားေရာက္ၾကပါသည္။
ခရီးက အေတာ္ကုိ ေ၀းေတာ့ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံကေနၿပီးေတာ့ မနက္ ၇နာရီ စတင္ထြက္ၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔ေနရာက ေနာ္ေ၀ ႏိုင္ငံ ၊ ေျမာက္ပုိင္းကေန ဆြီဒင္ေတာင္ပုိင္း ျဖတ္ျပီးေတာ့မွ တိရတနာ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ရွိရာ ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိပါသည္။
ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ၾကတဲ့ တိရတနာ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘနႏွင့္ တပည့္ဒကာ ဒကာမမ်ား၊စကင္းေနဗီးယားႏိုင္ငံမ်ားက ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပ သာသနာျပဳဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား အစုံအလင္ တစ္ေနရာထဲ ဖူးေတြ႕ရတဲ့ ေန႔ထူးေနျမတ္ျဖစ္ပါသည္။
ဆြီဒင္ တိရတနာေက်ာင္း ဆရာေတာ္ အရွင္ေသာဘန အေၾကာင္းေလး အနည္းငယ္ ေျပာပါရေစ။ ဆရာေတာ္က ျပည္တြင္း ျပည္ပ သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ဆရာေတာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔တြင္ ဆြီဒင္-ျမန္မာ ဗုဒၶသာသနာျပဳ (၃)ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ေတာ္ႀကီး၊ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ Stockholm ၿမိဳ ႔ရွိ သိရီလကၤာေက်ာင္းႏွင့္ Hjortkvarn ၿမိဳ ႔ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသုံး၍ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သာသနာျပဳေနတဲ့ ဆရာေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာေတာ္၏ ျမန္မာျပည္တြင္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ဆြီဒင္-ျမန္မာ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေဆာက္သည္႔ ။
ပထမ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား၊ ျပည္ပမွလာေရာက္သာသနာျပဳလိုေသာ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားအတြက္ ပရိယတၱိႏွင့္ ပရိပတၱိ သာသနာေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံး ေကာင္းမြန္စြာ သာသနာ႔အက်ိဳးသယ္ပိုးျပဳလုပ္ႏိုင္္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းေဆာက္သည့္ဒုတိယရည္ရြက္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ေရာက္ရွိေနၾကသည္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားလူမ်ိဳးျခားမ်ား ဆြီဒင္-ျမန္မာ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ဝင္ထြက္တည္းခိုၿပီး၊ ကုသုိလ္ျပဳႏိုင္ရန္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါည္။
ဆီြဒင္ႏိုင္ငံႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အရပ္ရပ္၌္ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ သူေတာ္စင္အေပါင္း၊ သူျမတ္ေလာင္းတို႔အေနျဖင့္ သဒၵါတရားနည္းမ်ားမဆိုပါဝင္လွဴဒါန္းကုသိုလ္ယူၾကပါရန္ နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ေလးစားစြာ ႏိုးေဆာ္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ဆရာေတာ္နဲ႔ မိမိတုိ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သာသနာျပဳ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့တာဆုိရင္ ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ၇ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါျပီ။ ၇ႏွစ္တာအတြင္း ဥေရာပေရာက္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ စုစည္းျပီးေတာ့ European Theravada Sangha Assosiation (ETSA)ဥေရာပ ေထရ၀ါဒ သံဃအဖြဲ႕ကုိ Tiratana Tempel, Hjortkvarn ၿမဳိ႕, Sweden ၌ ၁၄-၀၇-၂၀၁၈ စေနေန႔တြင္ ေအာက္ပါ ဆရာေတာ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ပါသည္။
ၾသ၀ါဒစရိယ ဆရာေတာ္မ်ား
၁။ Stockholm Buddhist Vihara သီရီလကၤာေက်ာင္း ဆရာေတာ္ၾကီး
၂။ အရွင္၀ဏၰသိရီ ဓမၼသုခ ေနာ္ေ၀ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ၾကီး
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဆရာေတာ္မ်ား
၁။ ဥကၠဌ အရွင္ကုမာရ ျပင္သစ္ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာေတာ္
၂။ ဒုတိယ ဥကၠဌ အရွင္ေဃာသက အဂၤလန္ ရွဲဖီလ္(Sheffield) ေက်ာင္းဆရာေတာ္
၃။ ဘ႑ာေရးမွဴး အရွင္၀ိသုဒၶ ေနာ္ေ၀ ဓမၼသုခေက်ာင္းဆရာေတာ္
၄။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အရွင္ေသာဘန ဆြီဒင္ တိရတနာေက်ာင္းဆရာေတာ္
၅။ ျပန္ၾကားေရးမွဴး အရွင္ထာ၀ရ ေနာ္ေ၀ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာေတာ္
၆။ တြဲဘက္ ျပန္ၾကားေရးမွဴး အရွင္ပညာသာမိ ဖင္လန္ ဗုဒၶဓမၼရံသီေက်ာင္းဆရာေတာ္
၇။ အဖြဲ႕၀င္ အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ ဆြီဒင္ တိရတနာေက်ာင္းဆရာေတာ္
၈။ အဖြဲ႕၀င္ အရွင္ေသာပါက ဂ်ာမဏီ
၉။ အဖြဲ႕၀င္ အရွင္ေကာ၀ိဒ ဆြစ္စလန္
အဖဲြ႕အစည္း ရည္ရြယ္ခ်က္
၁။ ဥေရာပ သာသနာျပဳ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ၾကဳံေတြေနရေသာ သာသနာေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကုိ အတူတကြ စုေပါင္းေျဖရွင္ရန္၊
၂။ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ဗုဒၶ ဓမၼ အသိပညာ တုိးပြားေရး စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
၃။ ဆရာ ဒကာ အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္စြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။
ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဆရာေတာ္မ်ား
၁။ အရွင္ထာ၀ရ
၂။ အရွင္ပညာသာမိ
ဆြီဒင္ေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား။ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၊ဖင္လန္းႏုိင္ငံ ေရာက္ တပည့္ ဒကာ ဒကာမတုိ႔၏ ပူးေပါင္း ကုသုိလ္ေတာ္ အျဖစ္ ဥေရာပ သံဃာေတာ္မ်ားက ဥေရာပ ေထရ၀ါဒ သံဃ အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သလုိ႔ ဆရာ ဒကာ ဆက္ဆံေရးကုိ မိမိတုိ႔လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိခဲပါသည္။
ဥေရာပ သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားက ခက္ခက္ခဲခဲ သာသနာျပဳၿပီးဥေရာပေန ဗုဒၶဘာသာဝင္မိသားစုမ်ားအတြက္ ေသာ္၎
အျခား ဘာသာဝင္မ်ား၏ တရားဓမၼဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေသာ္၎
သာေရး နာေရး ကိစၥအဝဝကို ေသာ္၎
ေဟာေျပာၫႊန္ျပ တရားျပသေပးေသာဥေရာပေန ဆရာေတာ္မ်ားကို
ရွိခိုးဦးခိုက္ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္ ဘုရား။
လူမုိက္ (ကပၸိယ ဖိုးေတ) ။

“”””””စာၾကည့္တုိက္မွသည္ ေကာင္းမြန္ေသာပတ္၀န္းက်င္ဆီသို႔ “””””

“”””””စာၾကည့္တုိက္မွသည္ ေကာင္းမြန္ေသာပတ္၀န္းက်င္ဆီသို႔ “””””
မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ေက်ာင္းစာၾကည့္ဆုိတာ ထက္ပုိ၍ ေကာင္းေသာ လူထုအေျချပဳ အလုပ္ေတြကုိ တပုိင္တႏုိင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မွာ ရပ္ရြာဖြံ႕ျဖဳိးေရးဆုိတဲ့ စိတ္ကူးမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္ေတြကုိ ဒီေနရာကစျပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႕ စိတ္ကူးေဆာင္ရြက္ ၾကတာျဖစ္ပါသည္။
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာတြင္ ကေလးငယ္ ေတြကုိ စာဖတ္ဖုိ႔ထက္ သူတုိ႔မွာ ရွိေနတဲ့အသိပညာေတြကုိ ေလာကလူသားမ်ား ေကာင္းအက်ဳိးအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ သင္ၾကားေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕အလွဴရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားကုိ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ထားရွိျပီးေတာ့ ေက်ာင္းေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျပီး ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာ၊ေက်ာင္းမမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္
ခြန္အားမ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မိမိတုိ႔အားလုံး အသင္းဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊တစ္ျခားေသာ အလွဴရွင္မ်ားနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကတာျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္မွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာတြင္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအား ႏို႔သာကူျဖင့္ အာဟာရေကြၽးေမြးပါသည္ တစ္လ်ွင္ တစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ေကြၽေမြးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ ကေလးမ်ားအားအာဟာရ လႉဒါန္းလိုလ်ွင္လည္း လက္ခံလ်ွက္႐ွိပါသည္။ မည္သူမဆို လာေရာက္ လႉဒါန္း ေကြၽးေမြးႏိုင္ပါသည္။ အေဝးမွအလွဴ႐ွင္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ မိမိတို႔စာသင္ေက်ာင္း https:// www.facebook.com/groups/745139608869833/ မွ တင္ျပထားပါသည္။
ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီးဆုိေသာ စကားကို လူငယ္မ်ားအား ဆံုးမသည့္ေနရာတြင္ သံုးတတ္ၾကသည္။ ယေန႔ လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္တခ်ိန္ လူႀကီး ျဖစ္လာမည္၊ ဦးေဆာင္မည့္ေနရာ၊ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ပါဝင္ရမည္ ဆိုသည့္သေဘာျဖစ္သည္။
ယေန႔ လူငယ္ပီပီျပင္ျပင္ မျဖစ္ခဲ့သူမ်ားသည္ ေနာင္တခ်ိန္လူႀကီးျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူလွပါ။ လူငယ္၊ လူႀကီး ဆိုေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ အသက္ငယ္သည္၊ အသက္ႀကီးသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ အသက္ငယ္ေသာ္လည္း လူငယ္္စိတ္ဓာတ္ မရွိသူမ်ား၊ အသက္ႀကီးေသာ္လည္း လူႀကီးမျဖစ္သူမ်ား မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။
ယေန႔လူငယ္ျဖစ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္စိတ္ဓာတ္ရွိမွသာ ေနာင္တခ်ိန္ လူႀကီးပီပီသသ ျဖစ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ မိမိတုိ႔က်ဳံးပုိင္းေက်းရြာက လူငယ္ေတြကုိ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူသား အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ ေစခ်င္တဲ့စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းမ်ားျဖင့္ တာ၀န္ယူႏုိင္တဲ့ လူပီသတဲ့လူငယ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးစား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မိမိတုိ႔စာၾကည့္တုိက္က ကေလးမ်ားဟာ ရဲရင့္သည္၊ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးသည္၊ မဟုတ္မခံစိတ္ရွိသည္၊ တက္ႂကြသည္၊ ႀကိဳးစားလိုစိတ္ ရွိသည္၊ အေပါင္းအသင္းခင္မင္သည္ (တနည္းဆိုရလွ်င္) ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စိတ္ရွိသည္၊ စြမ္းအားရွိသည္၊ အပူအပင္ ကင္းစြာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကသည္၊ သူတို႔တြင္ အနာဂတ္ အိပ္မက္မ်ားစြာ ရွိသည္။
အနာဂတ္အတြက္ အားတက္စရာ ျဖစ္သည္။ တဦးႏွင့္တဦး ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းမရွိ၊ လက္ညႇိဳးထိုး ျပစ္တင္ျခင္းမရွိ၊ လိုအပ္သည့္ေနရာကို ဝုိင္းဝန္းအားျဖည့္ ကူညီကာ က်ရာအလုပ္ကို တက္ႂကြေပ်ာ္ရႊင္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ထုိလူငယ္ေလးမ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ပြဲေလးကုိ ေအာင္ျမင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။ ထိုလူငယ္မ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔က ဂုဏ္ယူပါသည္။
မိမိတုိ႕ ဦးေဆာင္သူမ်ား အတြက္ ေငြေၾကး၊ အက်ိဳးအျမတ္ တစံုတရာ မရပါဘဲ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အလုပ္ကို ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေပးျခင္း၊ တဦး၏ အခက္အခဲကို တဦးက ဝင္ေရာက္ကူညီေျဖရွင္း ေပးျခင္း၊ မိမိထက္ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္သူတို႔၏ သင္ျပ လမ္းညႊန္မႈ၊ ခုိင္းေစမႈတို႔ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ အေလ့အက်င့္ႏွင့္္ တဦးတည္းမဟုတ္ဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ကို ဤကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္သည့္ အလုပ္မ်ားမွ လူငယ္မ်ား သင္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
လူငယ္ပီပီ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို မက္ေမာတတ္ၾကသည္ကိုလည္း လူႀကီးမ်ားက နားလည္ေပးရမည္။ ထုိေပ်ာ္ရႊင္မႈကို မွားယြင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မရွာေဖြဘဲ၊ အမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ရင္း၊ သူတပါးကို ကူညီကာ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ျခင္း၊ ၿပီးေျမာက္သြားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ လုပ္ငန္းရလဒ္တို႔မွ ရလာသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ပီတိတို႔က မည္မွ် တန္ဖိုးႀကီးသည္ကို လူငယ္မ်ား သိရွိေစရန္ လူႀကီးမ်ားက ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရမည္။
မိိမိတုိ႔စာၾကည့္တုိက္ တည္ေထာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ လူဘ၀သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ အေကာင္းဆံုးေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာကေတာ႔ လူငယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အခ်ိန္ပါပဲ။ လူငယ္လို႔ ပါးစပ္ကေန ေအာ္လိုက္ရရင္ကို ေတာ္ေတာ္ေလး ခြန္အားေတြ ျပည့္လာသလုိပဲ။ လူငယ္ဆိုတဲ႔ဂုဏ္ကိုေတာ႔ အလြန္တန္ဖိုးထားတယ္။ ေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးေတြရဲ႕ လူငယ္ဘ၀ ၿဖတ္သန္းခဲ႔ၾကပံုေလးေတြကိုလည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ေလ့လာမိတယ္။ တကယ္ကိုထြန္းေပါက္ ေအာင္ၿမင္သြားၾကတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းဟာ အခက္အခဲ ဒုကၡဆိုတာေတြကို ခက္ခက္ခဲခဲ ရင္ဆိုင္ၿဖတ္သန္းခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာေလးေတာ့ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေလးေတြကို သာဓကၿပဳၿပီး ယေန႔ လူငယ္ေတြ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ အခ်ိန္ေတြကို အလဟသတ္ ကုန္ဆံုးေနတာ ေတြ႔ရလုိ႔ မိမိေဒသက လူငယ္ေတြကုိ စာၾကည့္တုိက္မွ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႕ စိတ္ကူးမ်ားနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါသည္။
လူငယ္ဘ၀ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လုိက္နာရမည့္အခ်က္ (၃)ခ်က္
၁။ သည္းခံ
၂။ သည္းခံ
၃။ သည္းခံ ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါသည္။
“လူတစ္ေယာက္ဟာ ေတာမွာပဲေမြးေမြး၊ျမိဳ႕မွာပဲႀကီးႀကီး၊သူေဌးသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုက ေပါက္ဖြား
ေပါက္ဖြား သူ႔မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ ေအာင္ျမင္ခြင့္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဘယ္လုိကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔မွပိတ္ပင္တား
ဆီးလုိ႔မရပါဘူး။
ပူေဖာင္းတစ္လုံး မုိးေပၚပ်ံႏုိင္တာ အေပၚယံအေရာင္အေသြးေႀကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕အထဲမွာ ပါတဲ့ဓာတ္ေငြ႕
ေႀကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ အေပၚယံကန္႔သတ္ခ်က္ေတြက အဓိက
မက်ပါဘူး။ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ယုံႀကည္မႈနဲ႕ တစ္ေန႔ေအာင္ျမင္ရမယ္္ဆုိတဲ့ မဆုတ္မနစ္ယုံႀကည္မႈတုိ႔ကသာ ဘ၀ကုိ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္တာျဖစ္ပါသည္။
အားလုံး က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ေရႊ၀ါေရာင္ အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)

“”””မိမိတို႕ က်ဳံးပုိင္း ရြာေလး အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ”””’

“”””မိမိတို႕ က်ဳံးပုိင္း ရြာေလး အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ”””’
မိမိကေတာ့ စာေပေတြ ေရးရရင္ လက္စမသတ္ေတာ့ဘူး။ မိမိတုိ႔ေတြဟာ စရုိက္မ်ုိးစုံကုိ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကရေတာ့ ရႈေထာင့္ ေပါင္းစုံလည္း သိထားၾကပါသည္။အဲဒါေတြကုိ ေပါင္းစပ္မႈမရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ လက္ေတြမက်တာ မဆန္းပါဘူး။ မိမိ ကေလး ဘ၀တုန္းက မိမိေမြးရပ္ေျမ ဖ်ာပုံျမဳိ႕နယ္ ေနာင္ေတာ္ၾကီးေက်းရြာ ကုိးအိမ္တန္းအုပ္စု က်ုဳံးပုိင္းရြာေလးက လူေနအိမ္ မရွိသေလာက္ ရွားပါသည္။ မိမိတုိ႔အိမ္နဲ႔သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ခ်စ္စမ္းေမာင္၊စုိင္းပုိင္းတုိ႔စသည့္ သျဖင့္ပဲ ရွိတာပါ။
မိမိတုိ႔ရြာေလးက ရြာလမ္းမရွိ ေခ်ာင္းေတြသာရွိတဲ့ရြာေလးမုိ႕ ေလွေတြကုိသာ အားကုိးျပီး သြားလာၾကရပါသည္။ မိမိတုိ႔ရြာေလးက လူေတြက လယ္သမားေတြ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျဖစ္တဲ့ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ၾကသလုိ႔ တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ တံငါအလုပ္အျဖစ္ အသက္ေမြးေက်ာင္း ျပဳၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔ရြာေလးက ပညာတတ္မရွိ ေဆးရုံေဆးေပးခန္း မရွိတဲ့ ေက်းရြာေလးျဖစ္ပါသည္။
မိမိတုိ႔ေက်းရြာသားမ်ား ဖ်ားနာျဖစ္ခဲ့ရင္ ရြာႏွင့္ေရမုိင္း ၅မုိင္းေလာက္ေ၀းတဲ့ ရွမ္းကြင္းေက်းရြာကုိ သြားၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔ ရြာေလးက လူတစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေတာ္ရုံဖ်ားနာတာေလာက္ကေတာ့ ေျခထိပ္ လက္ထိပ္ေဖာက္ၿပီး က်ားေခါင္းပရုပ္ဆီးလိမ္းၿပီး ေခြ်းထုတ္လုိက္ၾကတာပါပဲ။အဲဒီလုိ႕ ျဖန္သန္းခဲ့ရပါသည္။ အခုလည္း တုိးတက္လားဆုိေတာ့ မတုိးတက္ေသးပါဘူး။ မိမိတုိ႔ ရြာေလးက အရင္အတုိင္းပါပဲ။ လူဦးေရကေတာ့ တုိးတက္လာပါသည္။ ယခုဆုိရင္ အိမ္ေျခ ၇၀နီးပါးေလာက္ ရွိေနပါျပီ။ ပညာေရးဘက္ကေတာ့ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရွိပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ မိမိတုိ႔ရြာေလးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ေက်းရြာေဆးေပးခန္းေလးလည္း ရွိေနပါျပီး။ မိမိတို႔နဲ႔ အသက္တူရြယ္တူ သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ အိမ္ေထာင္က်လုိ ကေလးေတြ ႏွစ္ေယာက္သုံးေယာက္ ျဖစ္ၾကပါျပီ။ မိမိက ေတာ့ ယခုအထိ ဘာမွမရွိေသးဘူး ေၾကျငာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။ မိတ္ေဆြတုိ႔ေရ တစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့ မိမိတုိ႔ရြာေလးကုိ လာလည္ၾကဖုိ႔လည္း ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ရြာေလးကေတာ့ အရမ္းကုိေပ်ာ္စရာေကာင္းျပီး ေအးခ်မ္း တည္ျငိမ္တဲ့ေဒသေလးျဖစ္ေတာ့ မိတ္ေဆြတုိ႔သေဘာက်မယ့္ ထင္ပါသည္။
မိမိတုိ႔ရြာေလးက စိမ္းစုိေနတဲ့ စပါးစုိက္ခင္းေတြၾကားက ျဖတ္သန္းတုိက္ခတ္လာတဲ့ ေလႏုေအးက ႏွလုံးအိမ္တစ္ခု ုံးကုိ ရႊင္လန္းေပါ့ပါး သြားေစပါသည္။ ဒီလုိ လတ္ဆတ္သင္းပ်ံတဲ့ အေငြ႕အသက္ကုိ ရရွိခံစားႏုိင္သလုိ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ေျမျပန္႔ေဒသကေန အလိမ္အေကာက္လမ္းေတြကုိ ျဖတ္သန္းျပီးတဲ့ေနာက္ စာေတြ ကဗ်ာေတြထဲမွာ တင္စားခံရတဲ့ ဖ်ာပုံျမဳိ႕ကေတာ့ မိမိတုိ႔ေက်းရြာက လူေတြအမ်ားစု ေစ်းထြက္၀ယ္ရာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။
ဒီရြာေလးက ဘယ္ႏွေခါက္ေရာက္ေရာက္ ဘယ္ေတာ့မွာ မရုိးႏုိင္တဲ့ ေရာက္လာသူအေပါင္း စိတ္ေအးခ်မ္း ေပါ့ပါးၾကည္လင္သြားေစတဲ့ ရြာေလးတစ္ရြာ ျဖစ္ပါသည္။ ဖ်ာပုံျမဳိ႕နဲ႔ မနီးမေ၀းမွာလည္း ရွိတာမုိ႕ ဖ်ာပုံက လူၾကီး၊လူငယ္၊ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အနားယူ အပန္းေျဖခ်င္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ပြဲေတာ္ႀကဳံခ်င္လုိ႔ လာတာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားဆုံး လည္ပတ္ျဖစ္ၾကတဲ့ရြာေလးေပါ့။ ပန္းေပါင္းစုံက ထုံသင္းပ်ံ႕လာတဲ့ ရနံ႔ေမႊးေမႊြးေတြေၾကာင့္ သဘာ၀တရားၾကီးက ဘက္လုိက္
ထားတာလားလုိ႔ေတာင္ မနာလုိျဖစ္ခ်င္ စရာေကာင္းေလာက္ေတာင္ လွပတဲ့ ေနခ်င္စဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ ရြာေလးတစ္ရြာလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဖ်ာပုံျမဳိ႕ကေန မနက္ (၉)နာရီခြဲေလာက္က ထြက္လာရင္ မိမိတို႔ရြာေလးကုိ ေန႔ခင္းထမင္းစားခ်ိန္ေလာက္မွာ ေရာက္ရွိပါ
သည္။ မိမိတုိ႔ရြာထိပ္ေရာက္ရင္ ဆာေနတဲ့ ဗုိက္ကုိ ေဒၚျမရီစားေသာက္ဆုိင္မွာ ျဖည့္ၾကရပါသည္။ မိမိတုိ႔ရြာေလးကေတာ့ သဘာ၀အစားစားေတြျဖစ္တဲ့ ၾကက္သားေၾကာ္၊ငါးေၾကာ္၊ငါးဥေၾကာ္၊ခ်ည္ေပါင္းေၾကာ္၊ငါးပိေထာင္းနဲ႔ရွမ္းေၾကာ္ေၾကာ္ထားတဲ့
မွ်စ္ေၾကာ္၊၀က္ေခါက္ဟင္းရည္ဆုိတာလည္း ဒီရြာေလးရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတုိ႔ရြာေလးက ဖ်ာပုံၿမဳိ႕နယ္ ေနာင္ေတာ္ၾကီးေက်းရြာကေနျပီးေတာ့ ေရမုိင္း ၂ႏွစ္မုိင္းေလာက္ စက္ေလွျဖင့္ သြားေရာက္ ပါသည္။ မိမိရြာေလးမွာ ယခုဆုိရင္ ဧည့္သယ္ေတြကမ်ား အ၀င္အထြက္ အရင္ကထက္ မ်ားလာပါသည္။ မိမိတုိ႔ရြာေလးက ျမန္မာစကားပုံရ တစ္ရြာမေျပာင္း သူေကာင္းမျဖစ္ဆုိတဲ့အတုိင္း ေျပာင္ခဲ့ရတာဆုိေတာ့ ေမြးရပ္ေျမကုိ ေနာက္ထပ္ လူသစ္ ေတြက ဧည့္၀တ္ေက်းေနတာ ေတြရတာေတာ့ အရမ္းကုိယ္၀မ္းသာရပါသည္။ မိမိ္ိကေတာ့ ေမြးရပ္ေျမကုိ မေရာက္ျဖစ္တာ ၁၂ႏွစ္ေက်ာ္ေနပါျပီ။ မိမိရြာေလးက ယခုဆုိရင္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းျပီး စည္ကားသုိက္ျမဳိက္ေနျပီးျဖစ္ပါသည္။
မိမိတုိ႔ငယ္တုန္းက သင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေလးဆုိရင္ ယေန႔အခ်ိန္မွာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနပင္မဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမၾကီးႏွင့္ ေက်ာင္း ဆရာ၊ေက်ာင္းဆရာမမ်ားက အတတ္ႏုိင္ဆုံး စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔ငယ္ငယ္က ဆုိရင္ ေက်ာင္းမွာ လူဆုိးစာရင္း၀င္ေတြေပါ့ သူငယ္ခ်င္းေတြစုျပီး လူမုိက္လုပ္ၾက၊ ေက်ာင္းေျပးၾကနဲ႔ ကေလးဘ၀က ေက်ာင္းအခ်ိန္ကုိေျပးခဲ့တာ သတိရေနပါေသးသည္။ မိမိတုိ႔အတန္းပုိင္ ဆရာမ ေဒၚရီရီျမင့္ဆုိရင္ အရမ္းစိတ္တုိေနျပီး သူမ်ားေတြ ေက်ာင္းလႊတ္လုိက္ေတာင္ မိမိတုိ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္သုိက္ကုိ မလႊတ္ဘဲ ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးခုိင္တာ မနားရဘူး။ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ မိမိတို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စု လက္ေတြ အရည္ၾကည့္ဘုေတြ ထခဲ့ရပါသည္။ မိမိရဲ႕ကေလးဘ၀ အေတြ႕ အႀကဳံေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးပါပဲ ေက်ာင္းတက္ရင္ ေက်ာင္းေျပးတတ္တဲ့အက်င့္နဲ႔ သူမ်ားေတြကုိ စေနာက္တတ္တဲ့ အက်င့္ေတြပဲ ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတုိ႔က်ဳံးပုိင္း ရြာေလးကုိ လာေရာက္တဲ့ ဧည့္သည္ေတြရဲ႕ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္တဲ့ စိတ္ေတြ ေပ်ာက္လုိ႔ ….စိမ္းစိမ္းစုိစုိ စပါး အခင္းေတြၾကားက ျဖတ္သန္းလာတဲ့ ေလညင္းတစစ ေလႏုေအးေလးေတြက မုိးေငြ႕နဲ႔အတူ ရင္ကုိ ေအးျမ ရုိက္ခတ္ပါသည္။ ဘယ္ေနရာကုိပဲ ေမွ်ာ္ၾကည့္ၾကည့္ ရႈေမွ်ာ္မဆုံးတဲ့ စပါးအခင္းေတြၾကားမွာ ပိတုန္းေလးေတြ ၀ဲပ်ံလုိ႔ ေပ်ာ္ျမဴးေနလိုက္ၾကတဲ့ ပုစဥ္းရင္ကြဲတုိ႔ကလည္း ညာသံေပးေနၾကတာ မိမိတုိ႔ရြာေလးရဲ႕ သဘာ၀ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတုိ႔ရြာေလးက အိမ္ေလးေတြ အိမ္အေပၚထပ္ ျပတင္းေပါက္က လွမ္းျမင္ေနရတဲ့ အေ၀းဆီက ေနာက္ခံ ေလွကားထစ္ပုံစံ စပါးစုိက္ခင္းေလးေတြက ဆီးႀကိဳေနပါသည္။ ဘာအျပင္အဆင္ မြမ္းမံျခယ္သျခင္း တစ္ခုမွအလ်ဥ္းမရွိတဲ့ အိမ္ေလးက မိမိတုိ႔ ေက်းရြာရဲ႕ သဘာ၀တရားကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။

​ေရႊ၀ါေရာင္ အရွင္ထာ၀ရ ေနာ္ေ၀

'''''''ပရဟိတပုဂၢဳိလ္ ႏွင့္ အတၱဟိတ ပုဂၢဳိလ္"""'

'''''''ပရဟိတပုဂၢဳိလ္ ႏွင့္ အတၱဟိတ ပုဂၢဳိလ္"""'
မိမိ ပထမဆုံး စဥ္စားမိတာကေတာ့ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္အတုိင္းပဲ သူတစ္ပါး အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေပးေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းဆရာ၊ေက်ာင္းဆရာမ်ား ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ဗုဒၶဘာသာ၏ ပရဟိတလုပ္ငန္း ဆုိရာတြင္ ရဟန္းရွင္ လူပုဂၢဳိလ္ အားလုံးကုိ အက်ဳံး၀င္ေစေတာ့ မိမိတုိ႔ဗုဒၶ၏ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကုိ အရင္ဆုံး ျမင္လုိက္တာပါပဲ။ ယေန႔ေခတ္လုိကာလမ်ဳိးမွာ ပရဟိတလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ရန္ ေတာ္ရုံတန္ရုံ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူသည္ ကာယကံစိတ္အားျဖင့္လည္း၄င္း အပင္ပန္းခံရသည္။ ၀စီကံစိတ္အားျဖင့္လည္း၄င္း အနားမေနရ။မေနာကံစိတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း စီစဥ္ေနသည္။ လူအားကုိလည္း ရင္ႏွွီးရသည္။အခ်ိန္အားကုိ စုိက္ထုတ္ရသည့္ အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ ေငြအားကုိပါ အကုန္က်ခံရေသးသည္။ ထုိအျပင္ ပတ္၀န္းက်င္မွ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕ပင္ ခံရတတ္ေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။
မိမိဇာတိကေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမၾကီးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ေက်ာင္းဆရာမမ်ား၊ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကေတာ့ ထုိသုိ႔ေသာ္ အဆင့္မ်ားစြာကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မွာသာလွ်င္ ပရဟိတ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပါရမီ ျဖည့္စဥ္ဘ၀မ်ားစြာတြင္လည္း ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားစြာကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မႈျပီး ေနာက္တြင္လည္း သတၱ၀ါမ်ား အက်ဳိးအတြက္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ထုိမွ်မက သတၱ၀ါမ်ားစြာကုိ နိဗၺာန္အထိပင္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေပသည္။
အထူးသတိေပးခ်င္တာကေတာ့ အမ်ားအက်ဳိး ပရဟိတ လုပ္ကိုင္ရင္း မိမိအတၱအက်ဳိး အတြက္ ဦးစားေပး ျပဳလုပ္သြားၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားလည္း ရွိသည္ ။ အခုေခတ္ကာလမ်ဳိးမွာ၊ပရဟိတဟု အမည္ခံကာ မိမိအတြက္ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးကုိသာ လုပ္ေဆာင္သြားတတ္ေသာေၾကာင့္ ထုိသူကုိ ပရဟိတပုဂၢဳိလ္ဟု ေခၚ၍ မရႏုိင္ေပ။ အတၱဟိတ ပုဂၢဳိလ္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိေၾကာင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း အုပ္ဆရာမၾကီးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ေက်ာင္းဆရာမ်ားအားလုံးကုိ အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ့ မိမိတုိ႔၏ လက္ထဲမွာရွိတဲ့ အနာဂတ္ လူငယ္ေတြမ်ားကုိ လူသားဆန္ေသာ လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ လူငယ္ေတြကုိ ပရဟိတစိတ္ျဖစ္ဖုိ႕ သင္ၾကားေပးတဲ့အခါ ထုိအခ်က္ကုိလည္း သတိၾကီးစြာ ဂရုျပဳသင့္ေပသည္။ အေရးၾကီးဆုံးအခ်က္ေတြကုိ မိမိတုိ႔ဗုဒၶတရားေတာ္ အတုိင္း ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အနာဂတ္၏ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးႏွင့္တကြအားလုံးေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာျပီး ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္သႏၱာန္ကုိ စိစစ္ေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါသည္။
(၁) သာသနာကို ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုး ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါစိတ္ ထက္သန္ရမည္။
(၂) အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ဆႏၵ ျပင္းျပရမည္။
(၃) ေဒါသ မႀကီးရ။
(၄) စိတ္ရွည္၊ သည္းခံႏိုင္ရမည္။
(၅) လူသားမ်ားကို ေမတၱာဓာတ္ျဖင့္ ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။
(၆) မိမိ လုပ္တာသာလွ်င္ အမွန္ဟု မျဖစ္ေစရ။
(၇) အဖြဲ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ရမည္။
(၈) အဖြဲ႕၀င္ အခ်င္းခ်င္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ မထားရ။
(၉) အဖြဲ႕၀င္အားလံုး ရိုးသားမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈကို အေျခခံထားရမည္။
(၁၀) တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မာန မရွိေစဘဲ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရွိရမည္။
(၁၁) အဖြဲ႕အစည္း အထဲတြင္ သူ႔လူ၊ ငါ့လူ ဟူ၍ မရွိေစရ။
(၁၂) မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းေနရာ ယူတတ္ရသလို သူတစ္ပါးကိုလည္း ေနရာ ေပးႏိုင္ရမည္။ (၁၃) အလုပ္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ခုတြင္ ပုဂၢိဳလ္ထက္ အလုပ္ကိုသာ ဦးစားေပး ၾကည့္ရမည္။
(၁၄) အလွဴရွင္ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလွဴပစၥည္း ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ မွန္မွန္ျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
(၁၅) ငါ့ နာမည္အတြက္ မျဖစ္ေစရဘဲ အဖြဲ႕နာမည္အတြက္၊ သာသနာ အတြက္သာ ျဖစ္ရမည္။
(၁၆) ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ စီမံခ်က္ ဆြဲထားရမည္။
(၁၇) ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ဟူေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါးကို လက္ကိုင္စြဲထားရမည္။
(၁၈) အဖြဲ႕၀င္ အားလံုးသည္ ေကာင္းသည့္ ေစတနာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနၾကသည္ သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး နားလည္မႈ အျပည့္အ၀ ေပးရမည္။
(၁၉) မိမိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သည္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ လုပ္ကိုင္ရင္း ကုသိုလ္အေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကုသိုလ္ ျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္။
(၂၀) ငါကေတာ့ အဲဒါကို လုပ္ထားတယ္၊ သူကေတာ့ ငါ့ေလာက္ မလုပ္ဘူး ဆိုသည့္ အေတြးမ်ဳိးထက္
ငါကလည္း ဒီလို လုပ္ထားတယ္၊ သူကိုလည္း ငါ့လို လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီတြန္းအားေပးသြားမယ္
စသည့္ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲ ေခၚေဆာင္သြားရမည္။
(၂၁) အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အလုပ္ၿပီးစီးဖို႔သာ အဓိက ျဖစ္သည့္အတြက္ သူ႔အလုပ္၊ ငါ့အလုပ္ ဟု မခြဲျခားဘဲ အခ်င္းခ်င္း ကူညီၾကရမည္။
(၂၂) အလုပ္လုပ္ရာတြင္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ တိုက္တြန္းစရာ မလိုဘဲ မိမိ၏ ဆႏၵႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။
(၂၃) သူတစ္ပါး ထိခိုက္ေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္၍ အသိ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ႏိႈင္းဆ ခ်င့္ခ်ိန္ကာ အလုပ္လုပ္တတ္ရမည္။
(၂၄) ကိုယ္က်င့္တရား ျပည့္စံုေအာင္ ႀကိဳးစားေနရမည္။
(၂၅) ေပးဆပ္ျခင္းမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနသူမ်ား ျဖစ္ေနရမည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း အုပ္ဆရာမၾကီးႏွင့္တကြ အားလုံးေသာ ေက်ာင္း ဆရာ၊ေက်ာင္းဆရာမ်ားက အထက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ျပည့္စုံေအာင္ ၾကဳိးစားေပးလာႏုိင္ပါက အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္းက ကေလးငယ္မ်ားက ေလာက လူသားမ်ား ေကာင္းအက်ဳိး ပရဟိတ စိတ္ဓာတ္ျပည့္၀ေသာ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္လာေပမည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ စိတ္ထားရွိသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ဒါန ပါရမီအစ ဥေပကၡာ ပါရမီအဆုံး အစရွိသည့္ ပါရမီ ဆယ္ပါးကုိ ျဖည့္က်င့္ျခင္းျဖင့္ပင္ တူေပသည္။ဘုရားအေလာင္းတုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္ပင္ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သုိ႔လည္း လြယ္ကူစြာ ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားရွိသူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာသင္ စာျပေပးေနေသာ ဆရာ ဆရာမတုိ႔၏ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ခရီးက စိတ္ဓာတ္ ျပည့္၀ေသာ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ လာေပမည္။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ ကံသံုးပါးလံုးျဖင့္ ကုသိုလ္မ်ား ရရွိေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စိတ္ထား ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဒါန ပါရမီအစ၊ ဥေပကၡာ ပါရမီ အဆံုး အစရွိသည့္ ပါရမီ ဆယ္ပါးကို က်င့္ျခင္းျဖင့္ပင္ တူေပသည္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္တို႔၏ စိတ္ဓာတ္ပင္ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သို႔လည္း လြယ္ကူစြာ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္သည္။
ေရႊ၀ါေရာင္ အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)

""""""စာမဖတ္တာထက္စာရင္..စာဖတ္တာ ေကာင္းျခင္းကို ျပတဲ့ ဆရာေဇာ္သန္း""""""

"""""""စာမဖတ္တာထက္စာရင္..စာဖတ္တာ ေကာင္းျခင္းကို ျပတဲ့ ဆရာေဇာ္သန္း""""""
ဆရာေဒါက္တာဦးေဇာ္သန္းဆီမွ မိမိ၏ ေမြးရပ္ဇာတိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာၾကည္တုိက္ေလးအတြက္ စာအုပ္ 20 အုပ္ လွဴဒါန္းေပးပါသည္။
ဆရာေရ ေက်းဇူးကမၻာပါ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာၾကည့္တုိက္က ကေလးငယ္မ်ား ဘ၀မွာ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ကို ဖတ္ဖူးရင္ေတာင္မွ စာအုပ္ဖတ္ျခင္းက ဘာေတြေပးလဲဆိုတာ ကေလးမ်ား သိဖုိ႔အတြက္ ဆရာလွဳဒါန္းေပးေသာ စာအုပ္မ်ားက ကေလးေတြအတြက္ အမ်ားၾကီး အသုံး၀င္မွာျဖစ္ပါသည္။
စာဖတ္ျခင္းက ကေလးငယ္မ်ားကို ဘာနဲ႔မွႏႈိုင္းယွဥ္လို႔မရတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ေပးမွာပါ။ ထိုအရာက တန္ဖိုးျဖတ္မရတဲ့ အေလ့အက်င့္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာမရွိပါဘူး။ ယခုေနာက္ပိုင္းမွာ နည္းပညာေတြ တိုးတက္လာတဲ့နဲ႔အမွ် စာဖတ္ႏႈန္းက် ဆင္းလာတဲ့အခ်ိန္ စာၾကည့္တုိက္ တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အေတာ္ ႀကဳိးစား ရုန္းကန္ေနၾကရတဲ့ နယ္ကစာၾကည္တုိက္အတြက္ ဆရာေစတနာကုိ အထူးေက်းဇူးတငိပါသည္။
မိမိ၏ ဇာတိရြာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာၾကည္တုိက္က ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ စာအုပ္ဖတ္ျခင္းက အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာကုိ သူတုိ႔သိေအာင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားက ၾကဳိးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတုုိ႔အာလုံးကလည္း အလွဴရွင္ တစ္ေယာက္ျခင္းဆီကုိ အထူး၀မ္းေျမာက္ စကားလည္း ေျပာခ်င္ေနၾကတာပါ။ မိမိတို႔၏ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္ (၆၉)အေျခခံမႈလတန္းေက်ာင္း က်ဳံပုိင္းေက်းရြာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာၾကည့္တုိက္ေလးက ကေလးငယ္မ်ား စာအုပ္ဖတ္ျခင္းမွရႏိုင္တဲ့အက်ိဳးေက်းေတြကို Point စာဖတ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္မွာပါ။
ေနာက္ တစ္ခုကေတာ့ မိမိတုိ႔ ဦးေဆာင္ေနတဲ့သူအားလုံးမွာ တူညီေသာ စိတ္ဓာတ္ ေကာင္းတစ္ခု ရွိေနပါသည္ ဒါက ဘာလည္းဆုိေတာ႔ လူငယ္ေတြ စာဖတ္ဖုိ႔ပါ....။ အက်ိဳးျပဳစာေပေတြကုိဖတ္ဖုိ႕ပါ....။ သုတ ရသႏွစ္မ်ိဳးလုံး
ဖတ္ဖုိ႔ပါ...။ စာဖတ္တယ္ဆုိတာမွာ သုတစာေပကုိဖတ္ရင္...သူမ်ားအေတြ႔အႀကဳံကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ အရယူလုိက္တာျဖစ္တယ္။
ရသ စာေပကုိဖတ္ရင္...ႏွလုံးသားကုိျပဳျပင္ႏုိင္တယ္...ဘယ္စာကုိဖတ္ရမလည္းဆုိတာကေတာ႔...မိမိ ဦးေဏွာက္အ
ေတြ႔အႀကဳံ...အသက္အရြယ္နဲ႔ယွဥ္ေလ႔လာေပါ႔...။
စာမဖတ္တာထက္စာရင္..စာဖတ္တာ ေကာင္းပါသည္။
စာဖတ္တယ္ဆုိတဲ႔ေနရာမွာလည္း..ေပါေၾကာင္ေၾကာင္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းလုိဟာမ်ိဳးေတြ ၊သုိင္း၀တၱဳလုိဟာမ်ိဳးေတြကုိ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဘ၀အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ ၊ ခြန္အား ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၊ ဗဟုသုတ ၊ ႏွလုံးသားအ ဟာရကုိေပးႏုိင္မဲ႔ စာမ်ားကုိဖတ္ပါ....။ မိမိသင္ယူတတ္ေျမာက္ထားတဲ႔ ေက်ာင္းစာမ်ားသာမက....ျပင္ပစာမ်ားကုိလည္း ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ဖတ္ၾကပါ... စာဖတ္အက်င္႔ကုိ စြဲေနေအာင္ ေလ႔က်င္႔ပါ.....။

အေရးႀကီးလုိ႔ေျပာတာပါ......။
စာေပဖတ္ရႈ႔မူ႔အားနည္းရင္...အေတြးအားနည္းတတ္ပါတယ္....တကယ္လုိ႔ ေတြးခဲ႔ရင္ေတာင္မွ သဘာ
၀ကေပးထားတဲ႔ အေတြးထက္မပုိႏုိင္ပါဘူး ( ပါရမီ ရင္႔သန္ၿပီး...ဘာစာမွ မဖတ္ပဲ စူးရွတတ္တဲ႔သူမ်ိဳးေတာ႔ မပါဘူးေပါ႔...ဒါကလည္း အေယာက္တစ္ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္ မရွိႏုိင္ပါဘူး) .....။ အေတြးေကာင္းေတာ႔ အလုပ္ေကာင္းႏုိင္တာေပါ႔ေနာ္
( သုိ႔ေသာ္ ဖတ္ရႈတဲ႔ စာေပကုိ ခြဲျခား ေလ႔လာ ဆန္းစစ္ ႏုိင္တဲ႔ ဆင္ျခင္တုံတရားမပါပဲ....ေကာက္ခ်က္ခ်တတ္တဲ႔ ဥာဏ္မပါပဲ...ပုံတူကူးတာမ်ိဳးေတာ႔ မလုပ္ပါနဲ႔ )..စာတစ္ခုကုိဖတ္ၿပီးရင္ ရႈေဒါင္႔ေပါင္းစုံက ေတြးေခၚပါ....။အမွန္တရား ရႈေဒါင္႔က ခ်ဥ္းကပ္ပါ။
လူတစ္ေယာက္ စာဖတ္တယ္ မဖတ္ဘူးဆုိတာ...သူေျပာတဲ႔စကား ၊ သူလုပ္တဲ႔အလုပ္ သူေတြးတဲ႔အေတြးကုိ ၾကည္႔ၿပီး သံုးသပ္လုိ႔ရပါသည္...
စာမဖတ္တဲ႔သူဟာ....ဆားမပါတဲ႔ဟင္းလုိပါပဲ....။စာဖတ္တဲ႔သူဟာ မ်ားေသာအားျဖင္႔ အတၱႀကီးခဲ႔ရင္ေတာင္မွ နည္းနည္း
ဆင္ျခင္မူ႔ အသိဥာဏ္ေတာ႔..စာမဖတ္တဲ႔သူထက္ပုိတတ္ပါသည္...။
( ဒသနေတြ)
ကန္႔လန္႔ေတြနဲ႔ေတာ႔ ေလွ်ာက္မေျပာနဲ႔ေပါ႔....စကားဆုိတာ...ေျပာမယ္ဆုိ ေျပာလုိ႔ရတာခ်ည္းပါပဲ....)....အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာခ်င္တာကေတာ႔....စာဖတ္ၾကပါ.....။ စာေကာင္း
ေပမြန္မ်ားကုိ ဖတ္ရႈတတ္တဲ႔ အက်င္႔မ်ားကုိ အခုကစ ေလ႔က်င့္ ေပးရေအာင္ဆုိတဲ့ စိတ္ကူ အိမ္မက္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတုိ႔လူငယ္ေတြရဲ႕ မ်က္လုံးေတြက လူေတြရဲ့ေကာင္းကြက္ေတြကို ရွာၾကည့္တတ္ဖုိ ့ပါ။
လက္ေတြက လူေတြကို ေဖးမဖို ့၊ လက္တဲြၾကဖို႔ပါ။
ေျခေထာက္ေတြက လူေတြနဲ ့အတူတူ လိုက္ပါ ေလွ်ာက္လမ္းဖို႔ပါ။
စကားလုံးေတြက အားေပးဖို ့၊ ခ်စ္ခင္နွစ္လိုဖြယ္အတြက္ပါ။
ရင္ဘတ္ထဲက နွလုံးသားက ကိုယ္ခ်င္းစာတရားနဲ ့ခံစားေပးတတ္ဖို႔ပါ။
က်န္တာအတြက္ မသုံးပါနဲ ။့ဆုိတာကုိ မိမိတုိ႕ ေက်းရြာေလးက လူငယ္ လူၾကီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကုိ သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာေရ ဒီရြာေလးက ကေလးငယ္ေတြက တန္ဖိုးဆိုတာကို လိုခ်င္တဲ့သူေတြပါ သူတုိ႔အတြက္ လြယ္လြယ္နဲ ့ေတာ့ ရွာလို ့မရနိုင္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ သူတုိ႕ကိုယ္တိုင္ တန္ဖိုးဆိုတာကို နားလည္မွ တန္ဖိုးရွိတဲ့အရာကို ရွာနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီတန္ဖိုးဟာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဘယ္လိုေပးရမလဲဆိုျပီး အျမဲေတြးေနသူေတြအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။
ကိုယ္က သူတစ္ပါးကို စစ္မွန္တဲ့ အရာေတြ ေပးတဲ့အခါ သူတို ့ရင္ထဲက စစ္မွန္တဲ့ေမတၱာ ေစတနာေတြလည္း ကိုယ္ျပန္ရမွာေပါ့။ ရယူလိုတဲ့သတၱိထက္ ေပးဆပ္လိုတဲ့သတၱိက ေမြးျမဴဖို ့ပိုခက္ပါသည္။
ေရႊ၀ါေရာင္ အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)။

""""""FREEDOM IS NOT FREE ။ လြတ္လပ္မႈကုိ အလကား မရပါ။ ေပးဆပ္မႈ မရွိပဲ၊ လြတ္လပ္မႈကို မရႏိုင္။"""""

""""""FREEDOM IS NOT FREE ။ လြတ္လပ္မႈကုိ အလကား မရပါ။ ေပးဆပ္မႈ မရွိပဲ၊ လြတ္လပ္မႈကို မရႏိုင္။"""""
ခ်က္စ္ ႏိုင္ငံကုိ မိမိ မထင္မွတ္ပဲ ခရီးသြား ေရာက္ဖုိ႕ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ခ်က္ႏုိင္ငံဟာဆုိရင္ ယေန႕ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အမတန္းကုိမွာ ရင္ႏွီးေသာ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။
ခ်က္စ္ သမၼတေဟာင္း ဗားစလဗ္ ဟားဗယ္လ္ အေၾကာင္းက မိမိတုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ႏွလုံးသားမွာ တည္းရွိေနတဲ့ သူျဖစ္ပါသည္။မိမိကလည္း ခ်က္စ္ႏုိင္ငံကုိ ေရာက္တုန္းေလး ဒကာေတာ္ ကုိလင္းသန္႕တုိ႕ မိသားစု၊ေအာင္ေက်ာ္ထြန္းတုိ႕၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ခ်က္စ္ႏိုင္ငံ ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ Pragၿမိဳ႕ မွာ ေရွးေပာာင္းလမ္း တံတား ရဲတိုက္ေတြ နဲ႕ ၿမိဳ႕ကိုျဖတ္စီးေနတဲ့ မိုေဒါင္း ျမစ္ရဲ႕ အလွေတြကိုၾကည့္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
မိမိကုိယ္ ခ်က္စ္ႏုိင္ငံ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေျပာျပေပးတဲ့ ဒကာေတာ္ ကုိလင္းသန္႕ ႏွင့္ ေဘာလုံး သြားကန္ဖို႔ ထြက္လာတဲ့ ဒကာေလး ေအာင္ေက်ာ္ထြန္းကုိ ေခ်ာဆြဲျပီး Hungaryႏုိင္ငံ Budapest, ျမဳိ႕ေတာ္ကုိ ေဘာကန္မဲ့ဝတ္စံုနဲ႕လုိက္ပါ ပုိ႕ေဆာင္ေပး အတြက္္ အမွတ္တရ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ထုိခရီးအား သြားျဖစ္ေအာင္ ခရီးစဥ္ အား အစဥ္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကတဲ့ အတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ထုိအျပင္ Hungaryႏုိင္ငံ Budapest, ျမဳိ႕က ဒကာမေလး မ Win Lai Lai Swe ကုိလည္း စစ အရာရာ ေႏြးေထြးလႈိက္လွဲ ပ်ဴငွာစြာ ဧည့္၀တ္ ေက်ပြန္မႈမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ သတိတရရွိ ေနပါေၾကာင္း အားလုံး မိတ္ေဆြမ်ားကုိ အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ခ်က္စ္ကုိေရာက္တုန္း မိမိသေဘာက် ေလးစားရတဲ့ သမၼတေဟာင္း မစၥတာ ဗားစလဗ္ ဟားဗယ္လ္ အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သမၼတေဟာင္း မစၥတာ ဗားစလဗ္ ဟားဗယ္လ္ကုိ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယား ႏိုင္ငံ၏ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ပါလီမန္မွ တစ္ဆင့္ သမၼတ အျဖစ္ ထပ္မံ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ကာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ခ်က္ႏွင့္ စလိုဗက္ ဟူ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခြဲၿပီးေနာက္ ခ်က္ သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ခ်က္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ သမၼတ အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံရသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ တာ၀န္မွ အနားယူၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ အတြက္ တက္ႀကြစြာ လံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။
ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း မစၥတာ ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္ သည္ ျပဇာတ္ေရး ဆရာ၊ စာစီစာကံုးေရး ဆရာ၊ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူ၊ ပဋိညာဥ္ ၇၇ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိွသူ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္၊ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယား ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်က္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ သမၼတ၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္၊ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ထင္ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။
တကယ္လြတ္လပ္တဲ့သူျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ကို ဘယ္သူမွမခိုင္းရပဲ လုပ္ပါ။ ကိုယ့္စိတ္ကူး ကိုယ့္အေတြးအေခၚနဲ႔ကိုယ္ လုပ္ပါ။ ကိုယ့္ပညာေရးကို ကိုယ့္လက္ထဲမွာထားပါ။ ကိုယ့္ပညာ ကိုယ္ရွာပါ။ ကိုယ္ဘာကိုတန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတာကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ဆံုးျဖတ္ပါ။ အဲဒါ ေတာ္ေတာ္စြန္႔စားရလိမ့္မယ္။ Take the risk. စြန္႔စားလိုက္ပါ၊၊ လြတ္လပ္တဲ့ဘဝကိုရဖုိ႔ စြန္႔လႊတ္ရမယ္ဆိုရင္ ဘာမဆိုစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရမယ္။
ေရႊ၀ါေရာင္ အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)

”””””ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္ ရဲ႕အေတြးအေခၚမ်ား လူငယ္မ်ားထံ စီးဆင္းေပးပါ””””

”””””ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္ ရဲ႕အေတြးအေခၚမ်ား လူငယ္မ်ားထံ စီးဆင္းေပးပါ””””
မိမိ၏ ခ်က္ႏုိင္ငံ ခရီးကေတာ့ ကုိယ့္ကုိ္ကုိယ္တြငး္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း၊ မိမိဘ၀ အတြက္ စာေပ တန္ဖုိးအရွိဆုံး ခရီးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ မိမိ ခ်က္ႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ မိမိ၏ ေမြးဖြားရာ ေဒသျဖစ္တဲ့ ဧရာ၀တီတုိင္း ဖ်ာပုံျမဳိ႕နယ္ သဲအိမ္ေက်ာင္းစု ေက်းရြာအုပ္စု က်ဳံးပုိင္း ေက်းရြာေလးကုိ ယုံၾကည္ရာ ပရဟိတ အဖြဲ႕က လူငယ္ေလးမ်ားက စုေပါင္းျပီးေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာၾကည့္တုိက္ အတြက္ စာအုပ္မ်ဳိးစုံ ၇၀၀ေက်ာ္​နဲ႔ ​ေက်ာင္​းသံုးဗလာစာအုပ္​၊ စာ​ေရးကိရိယာမ်ားပါ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းၾကတာ ၾကားသိရေတာ့ အတုိင္းမသိ ၀မ္းသာမိ ပီတိျဖစ္ရပါသည္။
မိမိလည္း ခ်က္ႏုိင္ငံေရာက္ေန
ေတာ့ ခ်က္ႏုိင္ငံ၏ ေလးစားရေသာ ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္၏ စာၾကည့္တုိက္ (Vaclav Havel Libray)ကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္တရ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္၏ စာၾကည့္တုိက္ (Vaclav Havel Libray)သည္ ပရပ္ျမဳိ႕ရွိ အစုိးရႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ မယူေသာ အဖြဲ႕စည္္းျဖစ္ပါသည္။ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္ ဆုိတာ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္း ရွိတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္က လူသားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။
ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္၏ စာၾကည့္တုိက္ (Vaclav Havel Libray)ကုိ မိမိေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စာေႃကာင္​းေလး တစ္ခု ဖတ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လြတ္လပ္မႈအေပၚ တမ္းတျခင္းဟာ အာဏာရွင္ရဲ႕ ၾသဇာတစ္စုံတစ္ရာနဲ႕ အကန္႕အသတ္ေတြ အျပဳခံေနရသည္ ဆုိရင္ လူသားဆန္ျပီး ဒီမုိကေရစီရွိတဲ့ လူ႕အသုိက္အ၀န္းတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေအာင္ မိမိတုိ႕ ၾကဳိးစားေနၾကရမယ္ လူ႕အခြင့္ေရးအေရးနဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေတာင္းဆုိၾကဖုိ႕ လွဳပ္ရွားမႈေတြ အမ်ဳိမ်ုိး ေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင့္ လူငယ္ေတြကုိ ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေလး ျဖစ္ပါသည္။
ဒီေန႔ယုံၾကည္ရာလူငယ္ေတြက သူတုိ႕ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကုိ မိမိ၏ ေမြးရပ္ဇာတိ က်ဳံးပုိင္းရြာေလး အတြက္ သူတုိ႕အားလုံးရဲ႕ တာ၀န္ဆုိတဲ့အတုိင္း ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ ဒီလုိ အေျခအေနေတြ ရွိေနတယ္ ဆုိရင္ေတာင္ ယုံၾကည္ရာ လူငယ္ေတြက အခ်ိန္မေရြး အကူအညီေပးဖုိ႕ လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ ဆုိတာ မိမိ အေလးအနက္ ယုံၾကည့္ပါသည္။
လူငယ္ေတြဆုိတာ တုိင္းျပည္တစ္ခု၏ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္ေတြပါ ဒီလူငယ္ေတြ မ်ားမ်ား ရွိရင္ မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္ အတြက္ စိတ္ခ်ရပါျပီး။ ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္သည္ ခ်က္ႏုိင္ငံ၏ ေခတ္ေပၚ သမိုင္းအတြက္ အထူးအေရးပါခဲ့သူ ျဖစ္ေသာစာေရးဆရာ၊ျပဇာတ္ေရးဆရာ၊အေတြးအေခၚ ပညာရွင္၊လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူ၊ခ်က္ကုိစလုိဗားကီး ယားႏွင့္ ခ်က္ႏုိင္ငံတုိ႕၏ သမၼတျဖစ္ခဲ့သူ မစၥတာ ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္၏ အေတြးအေခၚ ေရးရာ၊စာေပေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ေကာက္ယူ မွတ္တမ္း တင္ျခင္း၊သုေတသန ျပဳျခင္း၊အားေပး ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ စာၾကည့္တုိက္ ၾကီးျဖစ္ပါသည္။
အဲဒီလုိ စာၾကည့္တုိက္ၾကီးကုိ မိမိေရာက္ ေနတဲ့ အခ်ိိန္မွာ မိမိဇာတိ​​​ေျမမွာ
ယုံၾကည္ရာ လူငယ္ေလးမ်ားက စာၾကည့္တုိက္ အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား စုေပါင္း လွဴဒန္းထားေသာ စာအုပ္မ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းေပးၾကတာက အနာဂတ္မွာ မိမိတုိ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ အေမစု အတြက္ ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္၏ စာၾကည့္တုိက္ (Vaclav Havel Libray)လုိ ျဖစ္ရင္ သိပ္ျပီးေတာ့ ေကာင္းမယ္ ဆုိတာ မိမိ အေတြး၀င္ခဲ့ပါသည္။
အဲဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြကုိ ဖတ္မ်ား ဖတ္ေစခ်င္ ​တဲ့ မိမိတုိ႕ ေစတနာကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႕ရန္ အတြက္ လူငယ္မ်ားကုိ ။
၁။စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔ စာဖတ္ေစခ်င္ပါသည္
၂။ေလာကဓံကိုခံနိုင္ရည္ရွိဖို႔ စာဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။
၃။စိတ္ဖိစီးမႈသက္သာဖို႔ စာဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။
၄။ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖစ္လာဖို႔ စာဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။
၅။လူည႔ံမျဖစ္ဖို႔ စာဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။
၆။လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္ဖို႔ စာဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။
၇။ေလာကတိုက္ပြဲ မက်ရႈံးဖို႔ စာဖတ္ေစခ်င္ပါသည္
ဆုိတဲ့ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာျဖစ္ပါသည္။
ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္၏ စာၾကည့္တုိက္ (Vaclav Havel Libray) အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အသြင္အျပင္မ်ားကုိ လက္ရွိ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိရန္ ၾကဳိးစားလုပ္ေဆာင္ေန ၾကတာကုိ မိမိတုိ႕ အတုယူျပီးေတာ့ အနာဂတ္ တုိင္းျပည္မွာ မိမိတုိ႕၏ ျပည္သူလူထု ေခါင္းေဆာင္ အေမစု၏ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ လူငယ္ေတြ လက္ထဲထည့္ေပးႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ သိပ္​ကာင္းမယ္ဆုိတဲ့ အိပ္မက္ၾကီးကုိ မိမိ မက္ေနမိပါသည္။
ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္၏ စာၾကည့္တုိက္ (Vaclav Havel Libray)၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ဒကာေတာ္ ကုိလင္းသန္႕မွ မိမိအားရွင္းလင္းျပပါသည္။
ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္ ေရးသားခဲ့ေသာ စာေပမ်ား၊၄င္း၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရာ စာတမ္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ျပတုိက္ႏွင့္စာၾကည့္တုိက္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊လူဘ၀ႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းအေပၚ လႊမ္းမုိးခဲ့ေသာ ဗားစလဗ္ ဟာဗယ္လ္ စာေပမ်ား၏ အရွိန္အ၀ါကုိ သိပၸံနည္းက် သုံးသပ္ျခင္းစသည္တုိ႕ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာက မိမိတုိ႕ လူငယ္မ်ား အတုယူစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
မိမိ အေနနဲ႔အထူးတုိက္တြန္းခ်င္​တာကေတာ့ (ယုံၾကည္ရာလူငယ္မ်ားကုိ)လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ထူေထာင္အခ်ိန္တြင္ လူထုအေျချပဳ လူမႈအသုိက္အ၀န္းကုိ ယခု ကိစၥေလးကစျပီးေတာ့ တုိင္းျပည္ အတြက္ လုိအပ္ေနေသာ ကြက္လပ္ကေလးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးၾကပါလုိ႕ အထူးတုိက္တြန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေရႊ၀ါေရာင္ အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)။

""""""""လူငယ္က တုိင္းျပည္အနာဂတ္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးတယ္""""""

""""""""လူငယ္က တုိင္းျပည္အနာဂတ္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးတယ္""""""
ေအာင္ျမင္သူ
- ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားတယ္
- ကိုယ္တာ၀န္ကိုယ္ယူရဲတယ္
- အတတ္ႏိုင္ဆံုးအေကာင္းျမင္တဲ့အျမင္နဲ႔ၾကည့္တယ္
- ကိုယ့္လမ္းကိုေဖာက္တယ္
ရွံုးနိမ့္သူ
- ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေ၀၀ါးတယ္
- သူတစ္ပါးကို အျပစ္ပံုခ်ဖို႔၀န္မေလးဘူး
- အရာရာကို အဆိုးျမင္အၾကည့္နဲ႔ၾကည့္တယ္
- သူတစ္ပါးလမ္းအတိုင္းသြားတယ္။
လူငယ္ဆုိတာ ဖ်က္လတ္တက္ၾကြေသာ၊ ရဲရင့္ေသာ၊ သန္စြမ္းေသာ၊ ခိုင္မာေသာ၊ သတၱိရွိေသာ၊ ႏိုးၾကား၍ဇြဲရွိေသာသူကို လူငယ္ဟု ေခၚပါသည္။ သို႔ေသာ္ထုိလူငယ္၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ အက်ိဳးရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ အသံုးခ်သင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးဘာသာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ အသံုး ခ်မည္ဆုိပါက မသင့္ေတာ္ႏိုင္ေပ။ အမ်ိဳးကိုဆက္မည့္၊ ထိန္းသိမ္းမည့္ သစ္လြင္ရဲရင့္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တမ်ိဳးသားလံုး၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ား၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား ကိုအေမြဆက္ခံမည့္ “ေမြခံထိုက္ေစ လူငယ္မ်ား” ျဖစ္ဖို႔ရန္မွာ မိမိတုိ႔ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ား အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ေကာင္းသည့္အေမြမ်ားအား ဆက္ခံသင့္သလို မေကာင္းသည့္အက်င္၊့ စ႐ိုက္ဆုိး မ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားပစ္ရမည့္ တာ၀န္မွာ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
ယေန႔ေခတ္သည္ ပညာ ေခတ္ျဖစ္ရာ ပညာေနာက္က် လွ်င္ ႏုိင္ငံပါ ေနာက္က်သြားလိမ့္ မည္။ ပညာဆုိသည္မွာလည္း ဤ လူငယ္ဘ၀၌ ေန႔ေန႔ညည သဲႀကီး မဲႀကီး လုပ္ႏုိင္ပါမွ တန္ကာက် ေပမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔ေခတ္သည္ နည္းပညာတုိး တက္ေျပာင္းလဲမႈႈက ျမန္ဆန္လြန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ပင္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈႈေနာက္က်ေနေသးသည္ျဖစ္ရာ ပို၍ ႀကိဳးစားရန္လိုေပသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ ယူလုိစိတ္ရွိပါက အခြင့္အလမ္း ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ေပၚေပါက္ ေနေပၿပီ။ လူငယ္မ်ားသည္ ““ဘီ ယာ ေသာက္ၿပီး ဂီတာေခါက္”” ေနရေတာ့မည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ ေတာ့ေပ။ လူငယ္ဘ၀အခ်ိန္မ်ား သည္ ေႏြဦးကာလသစ္ရြက္မ်ား ေႂကသလို စကၠန္႔တုိင္း တျဖဳတ္ ျဖဳတ္ေႂကက်ေနသည္။ ဘာပညာ မွ မည္မည္ရရ မတတ္လုိက္ဘဲ လူငယ္ဘ၀ ကုန္ဆုံးသြားလွ်င္ အ႐ႈႈံးႀကီး ႐ႈႈံးေပေတာ့မည္။
တစ္ေန႕က မိမိလမ္းေလွ်ာက္ရင္း လူငယ္ ႏွစ္ ေယာက္စကားေျပာေနတာ ၾကားရျပီး ဒီေန႕ေခတ္လူငယ္ေတြပုံစံက ဟုိလ္တုန္းကျမင္ေန ေတြ႕ေနက် ပုံစံေတြမဟုတ္။ ဆံပင္ ေဆးဆုိးၿပီး ေကာက္ထားကာ နားကပ္၀တ္ထားၿပီး လက္ေမာင္း တြင္လည္း ေဆးမင္ေၾကာင္အ ျပည့္ ထုိးထားသည္။ ႏွစ္ေယာက္ စလုံးပိန္ခ်ဳံးကာ ဖန္စီဆဲြႀကိဳးကို လည္း၀တ္ထားၾကသည္။ မ်က္ တြင္းေတြကလည္း ညိဳလုိ႔။ သူတို႔ေျပာတဲ့စကားကို ၾကားၿပီး မိမိစိတ္ထဲမွာ ပထမဆုံး မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္တာက ““႐ိုင္းလုိက္ တာ”” လို႔မွတ္ခ်က္ၾကဘူးတယ္။
မိမိရဲ႕အေတြးက လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ေျပာတဲ့ စကားေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား အေၾကာင္း အေတြးပြားစရာ ျဖစ္လာရပါတယ္။ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ေျပာတာေနာ္။ မိမိေျပာတာမဟုတ္ဘူး။
““...အထူးသျဖင့္ေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲက အသက္ ၁၅၊ ၂၀
လူငယ္ေတြ ႐ိုင္းစိုင္းကုန္ၾက ၿပီလား။ အရက္သမား လူရမ္း ကားေတြ ျဖစ္ကုန္တဲ့ လူငယ္ေတြ မ်ားေနၾကၿပီလား။ သူတုိ႔ရဲ႕ အ ခ်ိန္ေတြကို ရပ္ကြက္ထဲမွာ ဘယ္ လိုျဖတ္သန္းေနပါသလဲ။ လက္ ဖက္ရည္ဆုိင္မွာလား၊ ဘီယာဆုိင္ မွာလား၊ ႐ႈႈိးပဲြေတြမွာလား၊ ႏုိက္ ကလပ္၊ ေဒးကလပ္ေတြမွာလား။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ဘယ္ေလာက္ရာ ခိုင္ႏႈႈန္းအထိ ရွိေနၿပီလဲ။သူတို႔ ဟာ ဒီအတုိင္းျဖတ္သန္းသြားလွ်င္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ “လူႀကီး” ျဖစ္ပါ့မလား။ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ကို ပခုံးေျပာင္းထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါ့မလား။ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ရင္ေပါင္တန္း၍စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာမိမိအေတြး၀င္လာခဲ့ပါတယ္။
သူတုိ႕ေျပာတဲ့ စကားေတြ ေခတ္သိပ္ဆန္ျပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပါပဲ
““...အဲဒီ့ဘဲႀကီးက ဘာေတြလုပ္လဲေတာ့ မသိဘူး ငါ့ကုိ ေတြသြားရင္ ဘီယာ အမုန္းတုိက္တယ္။ ေရလည္လွ်ံတဲ့ ဘဲႀကီးကြာ ..””
ဒီလိုစကားမ်ဳိး မိမိကေတာ့ဒီတစ္ခါပဲ ၾကားဖူးတယ္။ အျခားအေၾကာင္းအရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ေျပာေနၾကေသးတယ္။ ဘယ္ေကာင္မေလးကို ဖန္လွ်င္ ရႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဘယ္ေန႔ဘာ႐ႈႈိးပဲြရွိေၾကာင္း၊ဘယ္ဘီယာဆုိင္မွာ အသစ္ကေလးေတြ ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ဘယ္ေကာင့္ကိုၾကည့္မရေၾကာင္း...စသျဖင့္ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုမွ မပါဘဲ အရည္မရ၊ အဖတ္မရ စကားလုံး၊ ေသးႏုပ္သိမ္ဖ်ဥ္းေသာ စကားလုံးမ်ားခ်ည္းသာၾကားေနပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေျပာလုိက္တဲ့စကားကေတာ
့ ““မင္းမနက္ ျဖန္ေက်ာင္းလာမွာလား””တဲ့။
မိမိက သူတုိ႔ကို ကေလကေခ်အေကာင္ေတြ ေအာက္ေမ့ေနတာ။ လက္စသတ္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြကိုး။ မိမိကေတာ့ သူတုိ႔ကိုစိတ္ထဲကေနၿပီးနာမည္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဘာေက်ာင္းသားလဲ။ ““ဘုရားစူး ေက်ာင္းသား၊ မိုးႀကိဳးပစ္ ေက်ာင္းသား”” လုိ႔။
မိမိအဆုိအမိန္႔တစ္ခုၾကားဖူးပါတယ္။
““ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ကို သိခ်င္ရင္ အဲဒီ့ႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ ယေန႔ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲဆိုတာကို ၾကည့္ၿပီး ေျပာႏုိင္ပါတယ္”” တဲ့။
ထိုစဥ္က မိမိသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္သာသာ ျဖစ္၍ သူတုိ႔က လမ္းၫႊန္၊ ဆုံးမမႈႈမ်ား အၿမဲလုပ္သည္။ အက်ဳိးႏွင့္ အေၾကာင္းႏွင့္၊ သာဓကႏွင့္ ယုတၱိ ရွိရွိ ဆုိဆုံးမသည္ျဖစ္၍ နာယူရန္ လြယ္သည္။ တကယ္ေတာ့လူငယ္ ဆိုသည္မွာ ““ဒါမလုပ္နဲ႔”ဆိုလွ်င္ ပို ၍ လုပ္ခ်င္ၾကသည္မဟုတ္လား။ အက်ဳိးအေၾကာင္းနဲ႔မွ နာယူၾကမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က သူတုိ႔သည္ မိမိအဖို႔ ဘယ္လို ၾကည့္ၾကည့္ ေလးစားအားက်ေလာက္ဖြယ္ရ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ဆိုဆုံးမမႈႈလမ္းၫႊန္မႈႈမ်ားကို တေလးတစားတန္ဖိုးထားမိပါသည္။
မိမိ တစ္ခါက လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ ဆယ္တန္းကို တဖုန္းဖုန္းက်ေနတဲ့ လူငယ္ေလးေပါ့။ သူဟာ အရက္ေတာ္ ေတာ္ေသာက္ပါတယ္။ ဆယ္တန္းက်လို႔ အရက္ေသာက္၊ အရက္ေသာက္လုိ႔ ဆယ္တန္းက် သံသရာလည္ေနသူေပါ့။ တကယ္ ေတာ့ သူအရက္ စေသာက္ျဖစ္ တာဟာ မိဘမ်ားရဲ႕ အိမ္တြင္းေရး ေၾကာင့္ပါ။ ကာယကံရွင္ကေတာ့ မသိဘူး။ ေဘးက လူအေနနဲ႔ အဲဒီ့ အိမ္တြင္းေရးဆိုတာ ဘာမွႀကီး မားတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ စကားထဲကို ထည့္ေျပာေနစရာကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါကို အဆိုပါ လူငယ္ေလးက ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ လုပ္၊ ခံစားခ်က္ေတြ ႀကီးမား၊ အေရးႀကီးတဲ့ ဆယ္တန္းကို မထီမဲ့ျမင္လုပ္၊ အရက္ေသာက္၊ ေသာက္ရင္းနဲ႔စဲြ၊ စဲြရာက စာေမး ပဲြက်၊ စာေမးပဲြက်လို႔ အရက္ ေသာက္၊ အရက္ေသာက္ၿပီး ဘာမဟုတ္တဲ့ အိမ္တြင္းေရးကို ထုတ္ေဖာ္။ သူဟာ သူ႔ဘ၀ကို ပစ္စလက္ခတ္ ေရစုန္ေမွ်ာေနခဲ့ တာ ေလး၊ ငါးႏွစ္ေတာင္ၾကာၿပီ။ တစ္ေန႔ မိမိနယ္ကို ျပန္ ေရာက္ခိုက္ သူနဲ႔ေအးေအးေဆးေဆးေတြ႕ျဖစ္ေတာ့ သူတုိ႔ အက်ဳိးအေၾကာင္းနဲ႔လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ယုတၱိရွိရွိ ေျပာျပပါတယ္။ ေျပာရင္းေျပာရင္းနဲ႔ မိမိကပဲ စည္း႐ုံးေရးေကာင္းတာလားေတာ့မသိဘူး။ အဲဒ့ီလူငယ္ေလး မ်က္ရည္ပိုးပိုးေပါက္ ေပါက္ကိုက်ေတာ့တာပဲ။ တကယ္ က လူငယ္ဆိုတာ ပင္ကိုက ျဖဴစင္တယ္။ ေကာင္းမြန္ခ်င္ၾက တယ္။ ပညာေရးေအာင္ျမင္ခ်င္ ၾကတယ္။ အေတြးတစ္ခ်က္မွား သြားလွ်င္ ဘ၀ပါ ပ်က္သြားႏုိင္ ေလာက္သည္အထိျဖစ္ၾကမဟုတ္ပါလား။ အဲဒီမွာ မိမိ တစ္ခုသိလုိက္ရတာက ရပ္ထဲရြာထဲမွာ သူ႔ကို ဘယ္သူမွ မဆုံးမၾကပါလား ဆိုတာကိုပဲ။ မိမိသူ႔ကို ေနာက္ဆုံး အႀကံ ေပးလုိက္ပါတယ္။ ပထမဆုံး မင္း အရက္ျဖတ္၊ ေနာက္ၿပီးရင္ မင္း မိဘကို အက်ဳိးအေၾကာင္းေျပာၿပီး ေနာက္ႏွစ္ စည္းကမ္းေကာင္းတဲ့ ေဘာ္ဒါတစ္ခုခုကို သြားေနၿပီး ဆယ္တန္းျပန္ေျဖလို႔။ ဒီေကာင္ ေလးက ေငြရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ဒီပတ္၀န္းက်င္က ခြာခိုင္းၿပီး ေကာင္းမြန္ရာေနရာကိုသြားဖို႔ ေျပာလုိက္တာပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိတာလည္း လူငယ္ေတြအေပၚ မွာ ႀကီးႀကီးမားမား လႊမ္းမိုးမႈႈရွိ ပါတယ္။ စာႀကိဳးစားေသာ ပတ္ ၀န္းက်င္ေရာက္လွ်င္ စာႀကိဳးစား ဖို႔ အခြင့္အလမ္းပြင့္သြားမွာပါ။
ယခုမူ ထုိလူငယ္ေလးေက်းဇူးေၾကာင္း သူလုိဘ၀တူ မိတ္ေဆြေတြ၀ုိင္း၀န္တည္းေတာင္ထားတဲ့ဘ၀ကို အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္၊ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိရပ္တည္ေနၾကတဲ့လူငယ္အဖြဲ႕ေလးျဖစ္တဲ့အျဖစ္ႏွလုံးသားမွာ”ထာ၀ရေမာ္ကြန္းတင္ထားေၾကာင္းသိလုိက္ရေတာ့၀မ္းသာပိတိျဖစ္ရပါတယ္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ မိမိအေနျဖင့္ “လူငယ္အေရး၊ ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္” ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ပညာေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္လုိက္စားေနၾကကုန္ေသာ လူငယ္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ လမ္းေဘးမွာ ဂ်ေလဘီ လုပ္ေနၾကသူမ်ားလည္း ဒုနဲ႔ေဒးနဲ႔ရွိေနပါသည္။ အခ်ဳိးခ် ၾကည့္လွ်င္ဘယ္ေရြ႕ ဘယ္မွ်ဟု တပ္အပ္မေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း ေသခ်ာတာကေတာ့ အခ်ဳိးမညီ မွာကေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ ဆို ၾကပါစို႔။ ခုေနအခါ ဤႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား သန္း နဲ႔ခ်ီ၀င္လာၿပီ။ ကမၻာ့အဆင့္မီ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ေအာတုိက္၀င္ လာၿပီ။ သူတို႔က ႏုိင္ငံျခားဘာ သာ စကားကၽြမ္းက်င္ေသာ၊ နည္း ပညာကၽြမ္းက်င္ေသာ လူငယ္မ်ား ““ရသေလာက္”” လုိခ်င္သည္။ လစာကလည္း ႏုိင္ငံျခားသြားလုပ္ တာထက္မ်ားသည္။ ဤသို႔ဆိုပါ လွ်င္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အ ဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလားဟုမိမိကိုယ္ကိုျပန္ေမးၾကည့္ေစလိုပါသည္။

ယေန႕ေခတ္တြင္ ပညာတတ္ ပါက ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္း ေျမာက္ျမားစြာ ေပၚထြန္းေနပါ သည္။ အနာဂတ္၏ လူငယ္ အေနျဖင့္ အခုလုိအခ်ိန္မွာ မိမိတုိ႕၏ေရြးခ်ယ္မႈအတုိင္းသာ ေရွ႕သုိ႕ ဆက္လက္ တက္လွမ္းႏုိင္မယ္ဆုိရင္မိမိဒီေဆာင္းပါးေလးေရးရက်ဳိးနပ္ပါတယ္။
လူငယ္တုိ႔ေရ ေနာက္ဆုံးေတာ့ မိမိတုိ႕ ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကုိ လုပ္ခဲ့တာပဲေလ အခုလုိ မြန္ျမတ္တဲ့ ထာ၀ရ အလင္းေရာင္ေပးေနတာဟာ ဗုဒၶတရားေတာ္အတုိင္းျဖစ္လုိ႔ လူ၊နတ္ခ်စ္ခင္ၾကမွာပါပဲ။ အဲဒီလုိပဲ စီးပြားေရး၊ၾကီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ပညာေရး၊တုိင္းျပည္အေရးစတဲ့ လုပ္ငန္း ကုိင္ငန္း လုပ္ၾကတာခ်င္းဟာ တရားအားထုတ္တဲ့ သူျဖစ္ျဖစ္၊အားမထုတ္တဲ့ သူျဖစ္ျဖစ္ အတူတူလုပ္ၾက ကုိင္ၾကတာပဲျဖစ္လုိ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႕လုိတယ္ေနာ္။
ဒါေပမယ့္ အသိဥာဏ္နည္း၊ကိေလသာအပူေတြမ်ားေနတဲ့ တရားအားမထုတ္တဲ့ သူေတြဟာ အရာရာမွာ စိတ္ပင္ပန္း၊ ကုိယ္ပင္ပန္းဆင္းရဲတာေတြနဲ ၾကဳံၾကရမယ္။ဒီေတာ့ မင္းတုိ႔မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ အနာဂတ္ အလင္းေရာင္ေပးေနတဲ့ သူငယ္ေတြဟာ ေလာကဓံနဲ႕ၾကဳံရင္လည္း အသိဥာဏ္နည္းတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ပုိျပီး စိတ္ညစ္၊ပုိျပီးဒုကၡေရာက္တက္တယ္။
ဒါေၾကာင္း မင္းတုိ႕ႏွလုံးသားမွာ ကိုယ္က်င့္သီလကုိ ခါး၀တ္ပုဆုိးကဲ့သုိ႕ျမဲျမန္ၾကျပီး။၀ိပႆနာဥာဏ္၊အသိဥာဏ္ရွိသူဟာ စိတ္ပူပန္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းျပီး ဘယ္လုိေလာကဓံနဲ႕ႀကဳံႀကဳံ ရင္ဆုိင္ႏုိင္တယ္။ ရင္ဆုိင္ရဲတယ္။ရင္ဆုိင္တက္တယ္။
အသိဥာဏ္ေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပမ္း၊ကုိယ္ပင္ပမ္းမျဖစ္ဘူး။ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာပဲ အရမ်ားတယ္။
အဲဒီလုိကြာပါတယ္။အားလုံး က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ
ေရႊ၀ါေရာင္ အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)

‘’ဥေရာပ ေႏြဦးႏွင့္ ဒိန္းမတ္သုိ႔ ခရီးသြားၾကမယ္”

‘’ဥေရာပ ေႏြဦးႏွင့္ ဒိန္းမတ္သုိ႔ ခရီးသြားၾကမယ္”
http://www.mcntv.biz/opinion/79128/
စာေရးသူမွာ ခရီးသြားတာ ၀ါသနာပါတာေၾကာင့္ ခရီးသြားေဆာင္ပါးေလးေရးရင္ သိပ္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးေနမိတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ စာေတြမေရးျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ့ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္လုိ စာေရးဖုိ႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ အခုုေတာ့ဒီစာနဲ႔အတူ ျမန္မာျပည္ကလူငယ္ေတြကုိ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ ခရီးကုိ ေခၚသြားပါမယ္။
အခုုရာသီဟာ ေဆာင္းကုန္ခါနီး ေႏြးဦးေရာက္ေတာ့မွာမုိ႔ အရြက္အဖူးေလးေတြ ထြက္စျပဳပါၿပီ။ ဥေရာပ ေႏြးဦးကေတာ့ စိမ္းလန္းစုိေျပတဲ့
သစ္ပင္ ပန္းပင္ေတြနဲ႕ ျပည့္ႏွက္ေနတာပါပဲ။ မိမိေမြးရာ ျမန္မာျပည္နဲ႕ေျပာင္းျပန္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံမွာေေတာ့ ေဆာင္းမွာအရြက္ေတြေၾကြၿပီး ေႏြျပန္၀င္မွပဲ အရြက္ေတြ ျပန္ေ၀ႏုိင္ပါသည္။
ေဆာင္းဒဏ္ေၾကာင့္ အပင္ေလးေတြမွာ ေႏြးဦးကုိ ၾကဳိဖုိ႕ အဖူးေလးေတြ ထြက္စျပဳေနတာက မိမိအတြက္ေတာ့ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္လုိပါပဲ။ ဥေရာပႏုိင္ငံအမ်ားစုကေတာ့ ေဆာင္းရာသီေရာက္ၿပီဆုိရင္ ထင္း႐ႈးမ်ဳိးႏြယ္ေတြကလြဲၿပီး အပင္ေတြ အရြက္ေၾကြၾကၿပီ။
‘’’ဥေရာပႏုိင္ငံေတြ၏ ဥတုရာသီကေတာ့ ၄မ်ဳ္ိးပါ “””
ေႏြးဦး (Spring)မတ္၊ ဧၿပီ၊၊ ေမ
ေႏြးရာသီ (Summer)ဂြ်န္၊ ဂ်ဴလုိင္၊ ၾသဂုတ္
ေဆာင္းဦး (Autumn)စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိ၀င္ဘာ
ေဆာင္းရာသီ (Winter)ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ တုုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
မိိမိတုိ႕အားလုံးအတြက္ သဘာ၀တရားႀကီးကေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲရွိေနမွာပါ။ အဲဒီသဘာ၀တရားႀကီးအေပၚ တဒဂၤ မီွိတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ လူသားအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ မုန္းတီးမႈေတြ၊ ခြဲျခားဖိနိပ္မႈေတြ ေလ်ာ့ပါးပေပ်ာက္ေအာင္ ကေတာ့ အဲဒီလူသားအားလုံးမွာပဲ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းပါ။ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံဆုိတာ ဒီမုိကေရစီနဲ႕ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ေနထုိင္မႈပုံစံေတြ အေတာ္ျပည့္စုံတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္လုုိ႔ေနပါတယ္။
ဥေရာပ ျပကၡဒိန္ေတြမွာ အၿမဲတမ္းေတြရတဲ့ အိမ္ေရာင္စုံနဲ႔နန္းေတာ္ ေရသူမ ေမွ်ာ္စင္ေတြကေတာ့ ဒိန္းမတ္မွာ မိမိကုိ အဖမ္းစားဆုံးေနရာေတြ ျဖစ္ပါသည္။
‘’’’’’ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ကမၻာေက်ာ္ေရသူမရုပ္တု’’’’
ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုပင္ေဟဂင္ဆိပ္ကမ္းမွေက်ာက္ေဆာင္တစ္ခုေပၚတြင္ေရသူမရုပ္ထုတစ္ခုကလွပစြာထိုင္လ်က္ရွိေနသည္။ ထုိေနရာသို႕ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရာက္ရွိလာၾကသူတိုင္းထိုေရသူမရုပ္ထုကိုၾကည့္ကာအံအားသင့္ၾကရသည္။ ေရသူမရုပ္ထုသည္၁ဒသမ၂၅မီတာခန္႔ျမင္လွ်က္၁၇၅ကီလိုဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိသည္။ယင္းေရသူမရုပ္ထုငယ္အားအက္ဒ္ဗတ္အာရစ္ဆန္ဆိုသူကဒီဇိုင္းေရးဆြဲထုလုပ္ခဲ့ၿပီး၁၉၁၃ခုႏွစ္တြင္ေရသူမေလးျပဇာတ္တစ္ပုဒ္ကိုအမွတ္ရစိမ့္ေသာငွာယခုေနရာတြင္စိုက္ထူထားခဲ့သည္။ ေရသူမရုပ္ထုေလး၏ဦးေခါင္းသည္အႀကိမ္မ်ားစြာေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ေသာ္လည္းေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည့္အႀကိမ္တိုင္းတြင္သူမ၏ဦးေခါင္းကိုျပန္လည္ရရွိတပ္ဆင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ကိုပင္ေဟဂင္အာဏာပိုင္မ်ားကထိုေရသူမရုပ္ထုအားလက္သရမ္းသူမ်ား၏ဖ်က္ဆီးမႈမွကာကြယ္ရန္ႏွင့္ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားရုပ္ထုအေပၚသို႕တက္ေရာက္ၾကျခင္းကိုကာကြယ္ရန္ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမမွအျခားတစ္ေနရာသို႕ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ဟုေၾကညာခဲ့ပါေသးတယ္။
‘’’’’’’’ဒိန္းမတ္ ()ႏုိင္ငံမွာ လည္ပတ္သင့္တဲ့ ေနရာေတြ”””””
ပထမဆုုံးလွည့္လည္ၾကည့္သင့္တာကေတာ့ ပန္းပုုရုုပ္ထုုေတြျဖစ္တဲ့ Little Mermaid၊ ဒ႑ာရီ Norse နတ္ဘုရားမ Gefjun ကို ကိုယ္စားၿပဳထုလုပ္ထားသည့္ Gefion Fountain ရုုပ္ထု တုုိ႔ၾကည့္ၿပီး အေဆာက္အအုုံေတြနဲ႔ ဗိသုုကာအလွေတြအတြက္ဆုုိ ဒိန္းမတ္ ေတာ္၀င္မိသားစု ယေန႕တုိင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ဆဲျဖစ္သည့္ Amalienborg Palace ပါလီမန္၊ တရားရံုးခ်ဴပ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရံုးမ်ားရွိၿပီး ေတာ္၀င္အခမ္းအနားပြဲစသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပရာေနရာျဖစ္တဲ့ Christiansborgတုုိ႔ကုုိၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုပင္ေဟဂန္ၿမိဳ႕အတြင္း Canal Cruise စီးၿပီး ၿမိဳ႕အလွကုုိခံစားနုုိင္သလုုိ ဒိန္းမတ္ႏိုုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ Vesterhavegaarden ၀ုိင္ၿခံသုိ႕သြားေရာက္ၿပီး ၀ုိင္အရသာမ်ားကို ျမည္းစမ္းၾကည့္ျခင္း တုုိ႔ကုုိျပလုုပ္သင့္တယ္လုုိ႔ အၾကံၿပဳခ်င္ပါတယ္။
‘’’’’ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံ ဥပေဒ””””
ဒိန္းမတ္နုုိင္ငံရဲ႕ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တေန႔ဟာ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒေန႔လုုိ႔ေခၚၿပီး ဇြန္လ (၅)ရက္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ့ေန႔ဟာ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ သမုိင္း၀င္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုုိျပဌာန္းနုုိင္တဲ့ေန႔ျဖစ္သလုုိ အမ်ဳိးသားေန႕ ျဖစ္သလုုိ အေဖမ်ားေန႔လုုိ႔လည္းသတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆုုိင္တဲ့ အားလတ္ရက္တေန႔အျဖစ္လည္း အစုုိးရကသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ ျပည္သူေတြကုိယ္တုိင္က သူတုိ႕ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးထားတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေလးအနက္ထားျပီး ျမတ္ႏုိးမႈရွိတဲ့ေန႔ ျဖစ္လုုိ႔လည္းေနပါတယ္။ ဒီလုုိေန႔ထူးေန႔မ်ိဳးဆုုိရင္ ဒိန္းမတ္ နုုိင္ငံရဲ႕ အိမ္ေတြနဲ႔ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆုုိင္တဲ့ေနရာေတြမွာ သူတုုိ႔ရဲ႕ ႏုုိင္ငံေတာ္အလံကုုိ ဂုုဏ္ယူစြာလႊင့္ထူထားတာကုုိ ေတြ႔ရမွာပါ။
ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံး ဒီမုိကေရစီ အေျခခံတဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒကုိ ဘုရင္အသုိင္းအ၀ုိင္း၊ဘုရားေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊စစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊စစ္သားမ်ား၊လယ္သမားမ်ား၊အလုပ္သမားျပည္သူမ်ား၊ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ၀ုိင္း၀န္းၿပီးညီညြတ္စြာ သမုိင္းေရးခဲ့ၾကတဲ့ ေန႕ဆုိရင္လည္းမမွားပါဘူး။
နုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္တည္လာၿပီဆုိရင္ ဒီႏုိင္ငံမွာ မွီတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ အထက္ေဖာ္ျပပါလူတန္းစားအားလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ သူတုိ႕ေတြမေရာင္ရာမွာဆီလူးမေနၾကဘဲ အဓိက အက်ဆုံးကုိ ညွိညွိႏႈိင္းႏႈိင္းနဲ႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာ အခုဆုိ (၁၆၇)ႏွစ္တုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ ေသြးမစြန္းဘဲ သက္ဦးဆံပုိင္ပေဒသရာဇ္ ဘုရင္ႀကီးကေန သူ႕အာဏာေတြစြန္႕လုိ႕ ျပည္သူ႕အတြက္ အေျခခံဥပေဒကုိ လုိလုိခ်င္ခ်င္ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးခဲ့တဲ့ ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႕ ဒိန္းမတ္ဆုိတာ ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ လူအခြင့္အေရးအျပည့္ရွိတဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ ကမၻာက အသိမွတ္ျပဳေနၾကပါၿပီ။ အမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီးတန္းတူအခြင့္အေရးေတြရွိခဲ့ပါၿပီ။ လယ္လုပ္သူ၊ လယ္ပုိင္လုိ႔ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားေတြ ကမၻာပတ္ေနပါၿပီ။ ဒီမုိကေရစီ၏ အရသာကုိ အျပည့္အ၀ ခံစားေနရတဲ့ ဒိန္းမတ္ ျပည္သူေတြဟာ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ေမြးဖြားသည္မွ ကြယ္လြန္သည္ထိ အစုိးရရဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ခံယူေနနုုိင္ၾကပါၿပီ။
မိမိတုိ႕ ႏုိင္ငံေတာ္မွာလည္း အားလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ကုိေရာက္ေနပါၿပီ။ ႏုိင္ငံတုိးတက္ေစခ်င္တာ၊ ျပည္သူ လူထုစိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာ ဒီမုိကေရစီ အသီးအပြင့္ေတြကုိ ခံစားၾကေစခ်င္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္တူေနသူ အခ်င္းခ်င္းေတြ ရန္ဘတ္ အသြင္မေဆာင္ၾကဘဲ မိတ္ဘတ္ အသြင္နဲ႕လွမ္းႏုိင္မွ ပန္းတုိင္နီးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီန္းမတ္ႏုိင္ငံမွာလဲ သူတုိ႕ခ်စ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒကုိဘဲ ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ ၁၈၆၆၊ ၁၉၁၅၊ ၁၉၅၃ စတဲ့ ႏွစ္ေတြမွာ အဆင့္ဆင့္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပထမဆုံး လက္မွတ္ထုိးေပးခဲ့တဲ့ ဘုရင္ႀကီး သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဘုရင္ႀကီးရဲ႕ မ်ဳိးဆက္အျဖစ္ လက္ရွိ ဒိန္းမတ္ဘုရင္မ မဂရက္ဟာလဲ(အမ်ုိးသမီးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္)အဲဒီအေျခခံဥပေဒကုိ ၁၉၅၃မွာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီးေတာ့မွ ဘုရင္မအျဖစ္ ဆက္ခံခြင့္ရခဲ့ၿပီး ဂုဏ္သေရရွိစြာ ျပည္သူနဲ႕ အတူရွိလုုိ႔ေနပါတယ္။ ေလာကနိယာမျဖစ္တဲ့ မေျပာင္လဲတာဆုိလုိ႕ ”ေျပာင္းလဲျခင္းတရား”ပဲရွိတာမို႕မိမိေၾကာင့္မိမိရဲ႕မိသားစု၊သားစဥ္ေျမးဆက္ သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းရေအာင္ ႀကိဳစားၾကဖုိ႕လုိပါေၾကာင္း ဆုိတဲ့ အေတြးေလးတစ္စကုိ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။
”ဒိန္းမတ္သုိ႔ ျပည္ပက အေျခခ် ေနထုိင္သူမ်ား”
ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံမွာအၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရထားတဲ့(အေမရိကန္လုိေျပာရင္ဂရင္းကဒ္)မ်ား ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ဖုိ႕ စာေမးပြဲ ေျဖရပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အစုိးရက တစ္ႏွစ္ကုိ တစ္ခါ စာေမးပြဲစစ္ေဆးေပးပါတယ္။ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္မရေသးသူမ်ား အဲဒီစာေမးပြဲကုိ ေျဖလုိ႕မရပါဘူး။ စာေမးပြဲက INDFØDSRETSPRØVEလုိ႕ေခၚတဲ့ႏုိင္ငံရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္းကေတြကုုိေမးတာပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘုရင္မႀကီးနာမည္ ဘယ္လုိေခၚသလဲ၊ ဒီမုိကေရစီကုုိ ဘယ္ႏွစ္ကစသလဲ စတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေတြနဲ႔ အေရးႀကီးျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ေမးခြန္းထုတ္ထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေပါင္း ၄၀-၅၀ ေမးထားၿပီး ေမးခြန္းႀကီး တစ္ခုရဲ႕ေအာက္မွာ ေမးခြန္းငယ္ သုံးခု သုိ႕မဟုတ္ ေလးခုနဲ႔ဖြဲ႔စည္းၿပီးေမးတတ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းငယ္ တစ္ခုမွားတာနဲ႕ ေမးခြန္းႀကီးတစ္ခုလုံး မွားတယ္လုိ႕ မွတ္ယူၿပီး ေမးခြန္းႀကီး ၄၀-၅၀ ထဲက ၃၅ ခု မွန္ရင္ စာေမးပြဲေအာင္ပါတယ္။ ေျဖဆုိခ်ိန္ ၄၅မိနစ္ပါ။
စာေမးပြဲေျဖးၾကတဲ့ သူေတြအေနနဲ႕က ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး (ေကာ္မွဴး)ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ဒိန္းမတ္ဘာသာစကား သင္တန္းဌာနေတြမွာ ဒိန္းမတ္ ေငြ ၇၀၄ ခရုိနာ သြင္းၿပီး ေျဖဆုုိနုုိင္ပါတယ္။
‘’’’’’’ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ ပညာေရး””””””
ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံကပညာေရးကုိအထူးအားေပးတဲ့ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံပါ။ ၁၈၁၄ ခုႏွစ္ကစလုိ႕မူလတန္းပညာမသင္မေနရ စနစ္ကုိစတင္က်င့္သုုံးခဲ့ပါတယ္။ ႏုုိင္ငံသား ၉၉ ရာခုုိင္ႏႈန္းေလာက္က စာတတ္ၾကပါတယ္။ အခမဲ့ ပညာေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးတာေၾကာင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံမွာ ေက်ာင္းတက္တဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြဟာ ေက်ာင္းတက္ရာမွာ ပုိက္ဆံမကုန္တဲ့အျပင္ ပုိက္ဆံေတာင္ထပ္ရပါေသးတယ္။
အလယ္တန္း၊အထက္တန္းနဲ႕တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားအားလုံးကုိ ပညာသင္စရိတ္ရသလုုိ မူလတန္းကေန တကၠသုိ္လ္ ၿပီးလုုိ႔ ဘြဲ႔အဆင့္ဆင့္ယူကာ ပါရဂူဘြဲ႕ယူတဲ့အထိ ဘာေက်ာင္းလခမွ ေပးစရာမလုိပါဘူး။ မလုိ႕တဲ့အျပင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေတာင္ ေပးပါသည္။ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ မိဘရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေနကုိ ၾကည့္ၿပီး အစုိးရက ေက်ာင္းလခကုိ အကန္႕အသတ္ မရွိ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
အသက္ ၁၈-၂၀ ၀န္းက်င္ ေကာလိပ္တန္း၊တကၠသုိလ္တန္း၀င္ဖုိ႕ ေျဖဆုိေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကုိေတာ့ တစ္လကုိ အေမရိကန္ေဒၚ ၉၆၀ ေထာက္ပံ့ေပးသလုုိ ေကာလိပ္၊တကၠသုိလ္ အကဲဒမစ္၊ဒီဂရီ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ပါ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေျခာက္ႏွစ္သတ္မွတ္ထားေပးပါသည္။ ေျခာက္ႏွစ္စာ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး အေၾကာင္းအမ်ုိးမ်ုိးေၾကာင့္ ဒီဂရီ ေမဂ်ာ ေနာက္ တစ္ခုကုိ စိတ္ကူးေပါက္လုိ႕ တစ္ႏွစ္အရႈံးခံျပီး ေျပာင္းရင္ေတာင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးက ေပးၿမဲေပးဆဲပါ။
မသန္းမစြမ္း ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေကာလိပ္အဆင့္မွာမပါေတာ့တဲ့ အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ မရေတာ့ပါဘူးလုုိ႔ ဆုုိေပမယ့္ သာမန္လူေတြကိုုေပးတဲ့ အေထာက္အပံ့ထက္သာတဲ့ ပံပပုုိးမႈေတြ ရပါတယ္။ တကၠသုိလ္ရဲ႕ သုေတသနဌာနမွာ အလုပ္ရၿပီး သူတုိ႕ရဲ႕ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၀၀၀ ၀န္းက်င္မွာ ရွိပါတယ္။ Ph.D လုုိ႔ေခၚတဲ့ ပါရဂူဘြဲ တက္ေနတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္းအခက္အခဲမ်ားကုိ ေသခ်ာေထာက္ျပတင္ျပႏုိင္ရင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြလည္း ဆက္ရအုံးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ အစုိးရက အလကားေပးလုိက္တာလုိ႕ မသတ္မွတ္ပါဘူး။ တစ္ေန႕ လုပ္ငန္းခြင္၀င္တဲ့ အခါ ျပန္ဆပ္ရမယ့္ ဆုိတဲ့ ေခ်းေငြ သေဘာနဲ႕ေပးတာ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေပမယ့္ ေက်ာင္းၿပီးလုုိ႔ ၁၅ႏွစ္ ၾကာေတာင္ ယင္းေခ်ေငြ ျပန္မေပးလည္း ဘာမွ ဥပေဒနဲ႔မွ ညွိစြန္းမႈ မရွိဘူးလုိ႔ ဆုိပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ ပညာေရးစနစ္ တစ္ခုလုံး အခမဲ့ျဖစ္တဲ့အျပင္ ပုိက္ဆံေဆာင္ ရလုုိ႔ေနေၾကာင္ပါ။ ႏုိင္ငံကေသး၊ လူဦးေရးကလည္းနည္း၊ ၀င္ေငြမ်ားတဲ့တုိင္းျပည္လည္းျဖစ္ေတာ့ ပညာေရးစနစ္ကုိ အေကာင္းဆုံးဖန္းတီးနုုိင္တာေပါ့။ က်ဴရွင္လည္း မရွိဘူး။ ယေန႕အထိ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလုံး အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကုိေတာင္ ပုိက္ဆံေပးတဲ့ အတြက္ ကမၻာမွာ ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ ပညာေရးကုုိဦးစားေပးတဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ အသတ္မွတ္ ခံထားရပါေၾကာင္း မိမိတုိ႕ ႏုိင္ငံလည္း ေနာင္မွာ အခုလုိ ပညာေရးမ်ဳိးကုိ အနာဂတ္ လူငယ္ေတြ ခံစားႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါသည္။
ေရႊ၀ါေရာင္ အရွင္ထာ၀ရ (ေနာ္ေ၀)

""""""အုိရီဆန္း တံတား (သုိ႔မဟုတ္) ဆြီဒင္-ဒိန္းမတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ """

""""""အုိရီဆန္း တံတား (သုိ႔မဟုတ္) ဆြီဒင္-ဒိန္းမတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ """http://www.mcntv.biz/opinion/79716/
မိမိလည္း ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကုိပင္ေဟဂင္သုိ႔ ခရီးထြက္ခဲ့ပါသည္။ ကုိပင္ေဟဂင္ကုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက “ေရွာပင္ဟာဗင္” ဟု ေခၚၾကပါသည္။ မိမိ ကားေပၚေရာက္ေတာ့ ဥေရာပကား၏ သေဘာသဘာဝကုိ သိရပါသည္။ ဥေရာပကားကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စီးဖူးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိေနတဲ့ ဥေရာပ ၇ ႏွစ္တာအတြင္း ခရီးစဥ္အမ်ားစုက ေလယဥ္နဲ႔ သြားျဖစ္တာမ်ားပါသည္။
ကားလမ္းေဘး တစ္ေလွ်ာက္ လမ္းတံတား၊ စက္ရုံ၊ ဂ်ဳံးခင္း၊ ေဗ်ာ့ပင္ႏွင့္ ထင္းရႈးေတာမ်ား၊ နီညဳိေရာင္ အုတ္ခဲ့ႏွင့္ အိမ္လွလွကေလးမ်ား၊ စိမ္းစုိေသာ ျမက္ခင္း စားက်က္၊ ကြင္းျပင္၊ ေရကန္၊ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ျမင္ကြင္းမ်ားက ကားျပဴတင္းမွ တဖ်တ္ဖ်တ္ လွမ္းျမင္ရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေရကန္က်ယ္ႀကီးမ်ားကုိ ျမင္ရ၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကားလမ္း၏ ယာဖက္တြင္ လူေနအိမ္ႏွင့္ လယ္ေတာမ်ားကုိ ျမင္ရေသာ္လည္း လက္ဝဲဖက္ ျမင္ကြင္းက ေတာအုပ္မ်ားသည္ ေႏြးဦးေပါက္ရာသီ ဆုိေပမယ့္ ထင္းရႈးမ်ားကမူ စိမ္းစုိေနၿမဲ ျဖစ္၏။ ထင္းရွဴးသည္ အေအးမေၾကာက္ေသာ သတၱိရွိသည္။ ကားက အရွိန္ျမန္သေလာက္ ၿငိမ္သက္ ေနသည္။
ကားစီရသူအဖုိ႔ လွပေသာ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝ အရသာကုိ ခံစားရပါသည္။ ညေန ၄ နာရီတြင္ မာလမုိၿမဳိ႕ ((Malmo)) ႏွင့္ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္ သုံးႏုိင္ငံ ကားကြင္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္သည္။ မိမိတုိ႔ စီးလာေသာ ကားေလးက ထုိကားဂိတ္မွ ျပန္ထြက္ၿပီး ဟုိင္းလီ (Hyllie) ကုိ ျဖတ္သန္းကာ မၾကာမီ ပင္လယ္ေရလက္ၾကား တံတားရွည္ႀကီးကုိ ျဖတ္သန္းရပါသည္။ ဤေရလက္ၾကားကုိ အုိရီဆန္း ေရလက္ၾကား (Oressund Strait) ဟု ေခၚပါသည္ ။
အုိရီဆန္း ေရလက္ၾကားကုိ ဆြီဒင္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္အစုိးရတုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္း၍ တံတားတည္ေဆာက္ရန္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ဤတံတားကုိ လူဦးေရ ၃ ဒႆမ ၇ သန္း ေနထုိင္ေသာ ေဒသတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကုိ ေရွးရႈး၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တံတားကုိ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းခြဲ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤတံတားကုိ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဘက္မွ Cable ႀကဳ္ိးတံတား (Stayed Bridge) ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး ဒိန္းမတ္ ႏုိင္ငံဘက္က ေရေအာက္ဥမင္ လိုဏ္ေခါင္း (Tunnel) ေဖာက္သည္။ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းႏွင့္ တံတား ေပါင္းဆုံေသာ ေနရာကုိ ကြ်န္းအတု၏ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၄ ကီလုိမီတာ၊ မုိင္အားျဖင့္ ၂ ဒႆမ ၅ မုိင္ ရွိသည္။ ႀကိဳးတံတား၏ အရည္မွာ ၇ ဒႆမ ၈ ကီလုိမီတာရွိၿပီး မုိင္အားျဖင့္ ၄ ဒႆမ ၈ မုိင္ ရွိသည္။ ေရေအာက္ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း အရွည္မွာ ၄ ဒႆမ ၁ ကီလုိမီတာ၊ မုိင္အားျဖင့္ တြက္လွ်င္ ၂ ဒႆမ ၆ မုိင္ ရွိပါသည္။ ကားလမ္း အသြားအျပန္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ အုိရီဆန္း တံတားႀကီးေပၚတြင္ အမွတ္ (၂၀) ဥေရာပလမ္းမႀကီး ၄ လမ္းရွိသည္။
ဒီလုိ တံတားႀကီးေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရတဲ့အခါ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံမွာလည္း အဲဒီလုိ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ တံတားႀကီးေတြ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝ စိတ္ခ်လုံၿခဳံေသာ ကားလမ္းႀကီးေတြ ရထား လမ္းမႀကီးေတြ ရွိေစျခင္ပါသည္။ ယေန႔ ၾကားေနရတာကေတာ့ ၆ လခံ၊ ၁ ႏွစ္ခံ တံတားေတြဆုိတာ ၾကားေနရေတာ့ စိတ္ခ်လုံၿခဳံစြာ ခရီးသြားဖုိ႔ဆုိတာ မိမိတုိ႔ ျပည္သူေတြ အိပ္မက္ေတာင္ မမက္ရဲတဲ့ ဘဝ ျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စိတ္လုံၿခဳံမႈအတြက္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု မိမိတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္က ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အေျခေနမွာေတာ့ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ အင္မတန္မွ လုိလားတယ္ဆုိတာ မရွ္ိသေလာက္ ျဖစ္ေနပါသည္။ တရားဥေပဒ စုိးမုိးမႈရွိမွ ဒီႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံသားေတြဟာ စိတ္လုံၿခဳံမႈ ရွိမွာပါ။ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြ စိတ္လုံၿခဳံမႈ ရွိမွသာလွ်င္ ႏုိင္ငံရဲ႕ သိကၡာကုိ ထိိန္းသိမ္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔မွာ အင္မတန္မွ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ ျပည့္စုံတဲ့ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။ ဒီလုိ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ထြက္ေပၚဖုိ႔ ဆုိတာကေတာ့ လက္ရွိ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ပညာေရး စနစ္နဲ႔လည္း ဆုိင္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံက ေရွ႕ေနႀကီးေတြ ဆိုတာ အားလုံးသိတဲ့ အတုိင္းပဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဥပေဒပညာကုိ အေလးမထားခဲ့တာ၊ တန္ဖုိးမထားခဲ့တာ ေတာ္ေတာ္ၾကာပါၿပီ။
မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံ၏ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခဥပေဒအရဆုိလွ်င္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတတာဝန္ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မွ ယင္းတာဝန္ကုိ ယာယီထမ္းေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒ အေဆာက္္အဦထဲမွ တရားသူႀကီးမ်ားအား မည္မွ်အားကုိးေၾကာင္း ႏႈိင္းယွဥ္၍ ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔လက္ေတြ႔ကေတာ့ တရား႐ုံးဆုိတာ ေငြေပး၍ အႏုိင္ေပးရာ ျဖစ္ေနပါသည္။
ဒီေန႔ အေျခအေနေတြဟာ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းသြားပါၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြ အတြင္းမွာ သိသိသာသာ ေျပာင္းသြားပါသည္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ မိမိတုိ႔ ျပည္သူမ်ားဟာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းဖုိ႔အတြက္၊ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့ အေျခေနကုိ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ မိမိတုိ႔ ျပည္သူေတြ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရး အမ်ားႀကီး ရွိေနပါၿပီ။ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ အခင္းအက်င္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား တာဝန္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ယင္းတာဝန္အား ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ ညီညာစြာ ေဆာင္ရြမယ္ဆုိရင္ မေအာင္ျမင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။
ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္ အစုိးရတုိ႔က ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ တံတားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ၉ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ လုံးဝၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အုိရီဆန္း တံတားသည္ ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈကုိ အထင္အရွား သက္ေသျပလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ အုိရီဆန္း တံတားေပၚတြင္ ေန႔စဥ္ ကားေပါင္း ၁၇၀၀၀ ကေန ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းသြားလာေနၾကပါသည္။
အုိရီဆန္း တံတား ဒီဇုိင္းကုိ ေဂ်ာ္ဂ်င္ နစ္ဆင္ (Jorgen Nissen) ဦးေဆာင္ေသာ ဒီဇိုင္နာ ၄ ဦးက ေရးဆြဲခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ အုိရီဆန္း တံတားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ IABSE Outstanding Structure Award ဆုကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။
မိမိအေနနဲ႔ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေနရာေတာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားထက္ အလုပ္ေတာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားကုိ မိမိတုိ႔ ျပည္သူေတြက လုိအပ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမႈက တုိင္းျပည္ရပ္ရြာ၏ အေထြေထြ အျပားျပားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွားသည္၊ မွန္သည္၊ သင့္ေတာ္သည္၊ မသင့္ေတာ္သည္၊ ဘယ္သုိ႔ဘယ္ပုံ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ စသည့္ မိမိ၏ အေတြးအျမင္ အယူအဆမ်ားကုိ အမ်ားသိေအာင္ ျဖန္႔ခ်ိသူ၊ လက္ခံလာေအာင္ စည္း႐ံုးဆြဲေဆာင္သူ၊ မိမိ သေဘာတူသူမ်ားကုိ စုစည္းသူ၊ ထုိ႔ေနာက္ ထုိအျမင္၊ ထုိအယူအဆမ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေတာ္ ျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးပမ္းသူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူက ထိန္းေက်ာင္းေပးသြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဥေရာပ ႏုိင္ငံေတြမွာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္းေဆာက္လာေတာ့ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြက ဒီမုိကေရစီ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကုိ ခံစားေနၾကရတာပါ။ စင္စစ္ ႏုိင္ငံေရးသမား ဟူသည္တြင္ တုိင္းျပည္ကုိ မိမိ အယူအဆ၊ မိမိသေဘာထားမ်ားျဖင့္ စီမံဖန္တီးခြင့္ရေအာင္ ႀကဳိးပမ္းေနသူမ်ားေရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရရွိေနၾက သူမ်ားပါ အႀကံဳးဝင္သည္။ အေရးႀကီးသည္က ထိုလူေတြ ေကာင္းေအာင္၊ ေတာ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔က မိမိတုိ႔ ျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတုိ႔ ျပည္သူလူထုၾကားထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ားမ်ားထြက္လွ်င္၊ ထိုအထဲက အေကာင္းဆုံး အေတာ္ဆုံးေတြကုိ လူထုက ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္။ သည္လူေတြကုိ လြတ္လပ္မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပဳိင္ေစျခင္း၊ ၿပဳိင္ဘက္ အခ်င္းခ်င္းေရာ လူထုကုိယ္တုိင္ပါ ေစာင့္ၾကပ္ ေဝဖန္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာ၊ ေတာ္ေသာ အေနအထားမွ ယိမ္းယုိင္ ေသြဖည္မသြားေအာင္ ထိန္းထားေပးႏုိင္မည္။
ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲသုိ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာက္ၾကသူေတြရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ နယ္ပယ္မွာ ေရရည္ေနၾကသူေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္သူေတြသာ ႏုိင္ငံေရး ေလာကဓံကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေရး ျပည္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာကုိ ႏိုင္ငံေရး မလုပ္သူတုိ႔ ရစရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ ေရွးတုန္းကေတာ့ ေက်ာက္ဖ်ာေပၚ အိပ္ေပ်ာ္ေနသူ၊ ၿမဳိ႕တံခါးေပါက္သုိ႔ လွည္းတစ္စီးႏွင့္ မနက္ အေစာဆုံး ေရာက္လာသူ စသည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ ရွင္ဘုရင္ တင္ေျမွာက္တာမ်ဳိးေတြ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ သည္ေခတ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံေရး လုပ္လာသူမ်ားသာ အာဏာကုိ ရရွိၾကသည္။
ထုိေၾကာင့္ အာဏာလိုခ်င္သူ အမ်ားအျပား ႏုိင္ငံေရး လုပ္လာၾကသည္။ ဥပေဒသိေသာ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္လာၾကသည္။ ပါတီ အႏုိင္ရပါက ဝန္ႀကီးေနရာႏွင့္ အာဏာေတာင္းလာၾကသည္။ အာဏာလႊဲဖုိ႔ ၃ လလုိကတည္းက ပါတီတြင္း ေနရာေတာင္းပြဲမ်ား၊ ေနရာလုပြဲမ်ား၊ ျပင္းထန္လာသည္။ ထုိသတင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ရင္ထုမနာ ျဖစ္ၾကရသည္။
မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံလုိ ဒီမုိကေရစီ အကူးေျပာင္းကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနရာေတာင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထက္ အလုပ္ေတာင္းသည့္ ႏုိင္ငံသမားမ်ား အေရးတႀကီး လုိအပ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အရင္းခံထားကာ ပညာ-သတိ-သတၱိရွိစြာ လွဳပ္ရွား ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ မ်ားျပားလာမွသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ဥာဏ္၊ မိမိတုိ႔အခ်ိန္၊ မိမိတုိ႔ေငြေၾကးမ်ား စုိက္ထုတ္ကာ တုိင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိး သယ္ပုိးမည့္သူမ်ားသာ တိုင္းျပည္က လုိအပ္ပါသည္။ မိမိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ လူထု အစိတ္အပုိင္း၊ မိမိကုိယ္စားျပဳသည့္ ရပ္ရြာ ေဒသတုိ႔သာမက မိမိတုိင္းျပည္ တစ္ရပ္လုံး တုိးတက္ဖုိ႔ႏွင့္ သာယာဝေျပာဖုိ႔အတြက္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား ေနရာလုေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု အာဏာရခဲ့ပါက ျမန္မာအေရး ရင္ေမာစရာပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ဥေရာပႏုိင္ငံေတြကေတာ့ သူ႔တုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ ပညာတတ္ေတြကုိ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးၿပီး တင္ေျမွာက္ၾကပါသည္။ တုိင္းျပည္အတြက္လည္း အက်ဳိးရွိ၊ တုိင္းသူျပည္သားေတြအတြက္ အမွန္တကယ္ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုကုိ လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရာ ေရာက္မွာပဲ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျပည္သူေတြ သတိထားဖုိ႔က အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြ အာဏာျပန္ရသလုိျဖစ္မယ့္ အလုပ္ေတြကုိ မလုပ္မိၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။
ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ သမုိင္းအက်ဥ္း
လူဦးေရ – ၅,၇၂၇.၂၄၆ (၂၀၁၆)
ဧရိယာအက်ယ္ – ၄၂.၉၁၆ စ/ကီလုိမီတာ
လူဦးေရသိပ္သည္းမႈ – ၁၃၀.၅၀ (စတုရန္ ပ်မ္းမွ် ၁ ကီလိုမီတာ)
ပထဝီတည္ေနရာ – စကင္ဒီေနးဗီးယား
ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး (GDP) – ဒိန္းမတ္ေငြ ၄၆၆.၂ ဘီလီယံ (၂၀၁၃)
ၿမိဳ႕ေတာ္ – ကုိပင္ေဟဂင္
ၿမဳိ႕ေတာ္လူဦးေရ – ၁,၂၄၆.၆၁၁ (၂၀၁၄)
ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ – စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္
အစုိးရ – ဆုိရွယ္ဒီမုိညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ
ႏုိင္ငံေတာ္ဦးေသွ်ာင္ – ဘုရင္မ မာဂရီသီ
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ – ဟယ္လီ ေသာ္ရင္း ရွမစ္
ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း – အမ်ဳိးသား ၇၈.၀ ႏွစ္၊ အမ်ဳိးသမီး ၈၁.၉ ႏွစ္
႐ံုးသံုးဘာသာစကား – ဒိန္းမတ္ဘာသာစကား
ဘာသာေရး – ပ႐ိုိတက္စတင့္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း
အသုံးျပဳေငြေၾကး – ဒိန္းမတ္ ခ႐ုိနာ
ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ – ၁၉၄၅ ခုႏွစ္
ေနတုိးအဖြဲ႔ဝင္ – ၁၉၄၉ ခုႏွစ္
ဥေရာပ သမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ – ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)
ေရႊဝါေရာင္ အရွင္ ထာဝရ (ေနာ္ေဝ)

ေၿပာခ်င္တာေလးေတြ ေၿပာခဲ႔ပါ။